Panel

MASA

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je nestranačka, strukovna organizacija akademskih radnika i radnica Srbije koja ima za cilj unapređenje javnih politika, s fokusom na naučne i obrazovne oblasti/polja, te očuvanje i jačanje čitave akademske zajednice. Osnovna zarad međusobnog povezivanja i izgradnje akademske solidarnosti, aktivnosti Mreže počivaju na kombinovanju ekspertskog, aktivističkog rada, kao i rada na zagovaranju.
 

Pristupite

Principi

Članovi i članice akademske mreže prihvataju i u svom delovanju javno manifestuju sledeće principe:

  • Autonomija – akademske institucije, radnici i radnice uživaju slobodu organizacije i izvođenja naučno-istraživačkog rada i umetničkog stvaralaštva, kao i pravo na izbor metoda tumačenja nastavnih i naučno-umetničkih sadržaja i slobodu kreiranja studijskih programa. Prostor univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova je nepovrediv.
  • Čestitost – članovi i članice Mreže obavezuju se na istraživačku čestitost u planiranju, implementaciji i objavljivanju rezultata istraživanja; nastavničku čestitost u mentorskom radu, radu sa studentima i drugim saradnicima u nastavi; profesionalnu čestitost koja se ogleda u korektnoj interpretaciji rezultata istraživanja u javnom delovanju i poštovanju dostojanstva drugih osoba.
  • Solidarnost – članovi i članice Mreže deluju pojedinačno i udruženo na način koji osnažuje kolegijalnost i veze među članovima akademske zajednice podstičući solidarnost i mogućnost za zajedničko delovanje u cilju poboljšanja uslova akademskog rada. Članovi i članice Mreže će štiti dostojanstvo, integritet i profesionalni status kolega i koleginica.
  • Sloboda kritičkog mišljenja – članovi i članice Mreže brane slobodu mišljenja i javnog izražavanja i ukazuju na događaje ili procese koji ih narušavaju; neguju kulturu izražavanja kritičkog ili drugačijeg mišljenja kako u naučnom radu tako i u javnom delovanju; njihovo delovanje jača kritički glas nauke i struke u svrhu razvoja demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva.
  • Javnost i transparentnost – članovi i članice Mreže zalažu se za javnost akademskog rada i transparentnost u donošenju i sprovođenju javnih politika i svojim angažmanom doprinose njihovoj efikasnoj primeni.
  • Društvena odgovornost – članovi i članice Mreže svoju stručnost, prema vlastitim afinitetima, koriste za aktivno učešće u javnim debatama i daju doprinos kritičkom sagledavanju društvenih problema, formulisanju javnih politika i zaštiti javnih dobara.
Panel 2

TRIBINE

Panel 3

Koordinacioni odbor

Bojana Bodroža

Bojana Bodroža je psihološkinja i docentkinja na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U periodu od 2010. do 2015. bila je zaposlena na Institutu za pedagoška...

Dalibor Petrović

Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na odeljenju za Sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Redovni profesor je sociologije na Univerzitetu u Beogradu gde predaje na Saobraćajnom, Filozofskom i...

Danilo Vuković

Danilo Vuković je vanredni profesor sociologije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se sociologijom prava i socijalnom politikom. Autor je dve knjige i jednog univerzitetskog udžbenika, a objavljuje u...

Dušan Pavlović

Dušan Pavlović je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde predaje savremenu političku ekonomiju sa teorijom javnog izbora. Oblasti intresovanja su mu teorija racionalnog izbora i politička ekonomija demokratskih...

Galjina Ognjanov

Završila je Treću beogradsku gimnaziju, a potom je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao redovni...

Jelena Jerinić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Jelena Jerinić predaje Ustavno pravo, Upravno pravo i Pravo lokalne samouprave. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu u Utrehtu...

Oliver Tošković

Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio...

Srđan Prodanović

Srđan Prodanović je doktorirao na odeljenju za Sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde je prethodno završio osnovne i master studije. Trenutno radi kao naučni saradnik na Institutu za Filozofiju...

Vladan Čokić

Doktor medicinskih nauka Vladan Čokić je naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na medicinskoj genetici i doktorirao na hematologiji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu....

Panel 4 Placeholder