RADNE GRUPE

Radna grupa 1: Rad sa donosiocima odluka – praćenje i predlaganje strateških i zakonskih okvira akademskog rada

Grupa ima za cilj kritičke osvrte na zakonska rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), kao i razmatranje i predlaganje zakonskih rešenja koja ne ugrožavaju autonomiju univerziteta i naučnoistraživačkih organizacija i doprinose efikasnosti i vrednovanju naučno-istraživačkog rada. Aktivno učešće u sastavljanju predstojećih podzakonskih akata u okviru Zakona o nauci i istraživanjima. Povećanje budžeta MPNTR za finansiranje nacionalnih projekata i decentralizacija upravljanja pomenutim sredstvima. Sagledavanje propisa, statuta, strategije i pravilnika univerziteta i naučnoistraživačkih organizacija.

Radna grupa 2: Promocija stručnog autoriteta – jačanje značaja reči struke u javnosti i prema donosiocima odluka

Osnovni cilj grupe je promovisanje stručne ekspertize kao nezaobilaznog faktora u procesima donošenja odluka iz domena javnih politika, kao i stimulisanje javnih debata unutar ekspertskih zajednica o pitanjima kojima se bave donosioci odluka. U široj javnosti grupa će promovisati ideju da se političke odluke o pitanjima za koje postoje naučni i stručni autoriteti – od životne sredine, zdravlja, obrazovanja, tehnologija, populacione politike, do ekonomskih i drugih tema – ne smeju se donositi unutar zatvorenih političkih krugova, bez konsultacija s relevantnim akademskim i stručnim mišljenjem. Unutar akademske zajednice, grupa će aktivno promovisati dijalog među stručnjacima (kao i između akademskih i strukovnih udruženja) i ohrabrivati aktivno učešće i javno zagovaranje stavova struke – uz sve uvažavanje razlika u pristupima i stavovima. Grupa će se obraćati i direktno donosiocima odluka svojim preporukama i kritičkim osvrtima na postojeća rešenja i odluke.

Radna grupa 3: Praćenje standarda kvaliteta – akreditacija i pridržavanje standarda akademskih institucija, kao i etička pitanja

Osnovna aktivnost radne grupe je proučavanje postojeće zakonske regulative i davanje predloga donosiocima odluka koji bi doveli do jednostavnijih procedura u vezi akreditacije visokoškolskih ustanova, naučnoistraživačkih organizacija i studijskih programa. Takođe, grupa će se baviti ispitivanjem slučajeva malverzacija u postupku akreditacije ustanova i studijskih programa, Jedan od ciljeva grupe će biti i postizanje veće transparentnosti procesa akreditacije, kao i opšte podizanje akademskih standarda.Radna grupa se bavi i pitanjima uspostavljanja i održavanja odgovarajućih etičkih standarda u radu akademske zajednice. Rad grupe odvija se na dve ravni. U ravni opštih principa analiziraće se postojeći etički kodeksi univerziteta i pravilnici koji regulišu rad etičkih odbora univerziteta, etičkih komisija fakulteta i utvrđuju neakademsko ponašanje. U ravni pojedinačnih slučajeva, grupa će se baviti konkretnim oblicima kršenja etičkih principa. U tom pogledu, analiziraće se i nadzirati procesuiranje ovih konkretnih slučajeva kako bi se adekvatnom reakcijom doprinelo njihovom pozitivnom razrešenju.

Radna grupa  4: Solidarnost i podrška u zajednici – reagovanje na kršenje normi i procedura u oblasti akademskog  rada

Ova radna grupa usmerena je na solidarnost i podršku članovima akademske zajednice koji u svom radnom okruženju nailaze na diskriminaciju i prepreke u napredovanju u karijeri. Ovakve prakse, čak i kada se odnose samo na pojedince, narušavaju profesionalne standarde čestitosti i izvrsnosti na kojima akademska zajednica počiva. Grupa će se baviti i predlaganjima konkrtnih mera za unapređenje procena napredovanja, kako bi se eliminisale arbitrarnosti i polja za diskriminaciju.

Ad hoc radna grupa: Akademska autonomija – očuvanje autonomije i slobode kritičkog mišljenja, reakcije na napade

Grupa se bavi potencijalnim ugrožavanjem autonomije univerziteta i naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji, adekvatnim odgovorima na takve pokušaje, kao i njihovom prevencijom u budućnosti. U skladu sa tim, baviće se postojećim zakonskim rešenjima, prevashodno o visokom obrazovanju i naučnoj delatnosti, kao i medijskim nastupima ka univerzitetima, pre svega ka donosiocima odluka. Pored navedenog, baviće se i vidljivošću aktivnosti Mase u medijima, pokušajima da se formiraju kanali pouzdanih informacija, preko kojih bi se intenzivnije informisali članovi akademske zajednice, ali i ostali građani. Razmatraće i mogućnosti za širenje i medijsko popularisanje kritičkog mišljenja, odnosno naučnog pristupa problemima.

Ad hoc radna grupa: Umrežavanje u akademiji – povezivanje akademskih radnika i radnica

Radna grupa za umrežavanje deluje na dva nivoa. Jedan se odnosi na umrežavanje akademskog prostora u Srbiji, pre svega univerziteta, fakulteta i instituta, ali i drugih relevantnih aktera poput nacionalnih saveta ili Konusa. Posebno mesto u procesu umrežavanja unutar akademskog prostora zauzima povezivanje sa studentima i njihovim udruženjima kao i oživljavanje saradnje sa sindikatima. Drugi nivo umrežavanja, pre svega, je usmeren na relevantne aktere koji deluju van akademskog prostora Srbije, poput medija i  organizacija koje se bave razvojem i promovisanjem naučnoistraživačkog rada i visokog obrazovanja, ali i sa svim drugim zainteresovanim stranama.