Jelena Jerinić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Jelena Jerinić predaje Ustavno pravo, Upravno pravo i Pravo lokalne samouprave. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu u Utrehtu (Holandija), sa specijalizacijom u oblasti Uporedno javno pravo i dobra uprava, a doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu disertacijom na temu Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu. Na Univerzitetu Union izabrana je u zvanje redovnog profesora u februaru 2021. godine. Ranije je radila u nevladinom sektoru (2001-2002), Ministarstvu prosvete i sporta (2002-2003) i Stalnoj konferenciji gradova i opština, nacionalnoj asocijaciji lokalnih vlasti (2004-2006). Od 2004, angažovana je kao trenerica i konsultantkinja na programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija u oblasti lokalne samouprave, javne uprave, upravnog prava, javnih politika i zagovaranja.

Članica je Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, savetodavnog tela Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (od 2007. do 2013. bila je zamenica člana). Članica je Evropske grupe za javno pravo i vodi fakultetski istraživački tim u okviru mreže OLA (Observatory for Local Autonomy). Od marta 2020. godine je prodekanica za nauku Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Njen rad je usmeren na analizu domaćih propisa u kontekstu reforme javne uprave, prvenstveno u oblastima upravnog prava i prava lokalne samouprave, često se fokusirajući na položaj osetljivih društvenih grupa i na ulogu građana i organizacija civilnog društva u zaštiti javnog interesa u postupcima pred organima javne vlasti.