Milutin Stepić

Miltuin Stepić je naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ se teorijski i eksperimentalno bavi problemima nelinearne optike i primenom fotoosetljivih medikamenata u terapiji kancera. Diplomirao je i magistrirao na Fizičkom faukultetu Univerziteta u Beogradu a doktorirao na Tehničkom Univerzitetu Klaustal u Nemačkoj. Objavio je više od 50 radova u vodećim međunarodnim časopisima koji su citirani skoro 1000 puta. Aktivno se bavi popularizacijom nauke a organizovao je više domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti optike i fotonike. Učestvovao je u radu institutskih komisija za izbor u zvanja, promociju nauke i normativnu delatnost a jedan je od osnivača nekoliko stručnih udruženja uključujući i Mrežu akademske solidarnosti i angažovanosti u kojoj je angažovan kao član Koordinacionog odbora.