MASA traži veću transparentnost pokrajinskog konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje zahtev za povećanje transparentnosti javnog konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2020. godini, koji je 15. maja 2020. raspisao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine.

Vođeni iskustvima iz prethodnih konkursa za kratkoročne projekte, kao i time da su članovi akademske zajednice već ukazivali na netransparentnost dodeljivanja sredstava po tim, ali i drugim konkurisma za finansiranje naučnih projekata, želimo da izrazimo zabrinutost zbog nove mogućnosti da dodeljivanje javnih sredstava bude netransparentno, što bi moglo da dovede do toga da se određeni projekti favorizuju na osnovu nestručnih kriterijuma.

U formalnom pogledu, ključni problemi dosadašnjih konkursa Sekretarijata bili su nedovoljno jasni kriterijumi za ocenu projekata, kao i nedovoljna transparentnost procesa evaluacije. Prijavljeni istraživači, čijim projektima nije odobreno finansiranje, nisu dobijali informaciju o razlozima odbijanja niti o broju ostvarenih poena, dok je informacija o odbijanju projekta dostavljana nakon što se već potpišu ugovori sa kandidatima čiji su predlozi projekata odobreni. Iz navedenih razloga, postoji opravdana bojazan da se budžetska sredstva nisu trošila na način koji je u najboljem interesu javnosti i nauke.

Da bi se omogućila veća transparentnost evaluacije projekata i načina dodeljivanja sredstava, tražimo od Sekretarijata da prilikom objavljivanja rezultata trenutno otvorenog konkursa za kratkoročne projekte, kao i prilikom raspisivanja budućih projekata i pravilnika koji ih definišu, navedu i objave:

– strukturu ukupne ocene projekta tj. da se precizno navede koliko bodova unutar ukupne ocene nosi svaki od kriterijuma definisanih pravilnikom;

– formulu za računanje kompetentnosti istraživačkog tima i kompetentnosti rukovodioca, kao kriterijuma za evaluaciju predloga projekata;

– kvotu broja projekata po naučnim oblastima koji dobijaju finansiranje;

– celokupne rang-liste svih prijavljenih predloga projekata sa strukturom ocene po navedenim kriterijumima i to u momentu objavljivanja rezultata konkursa;

– imena i biografije članova stručnih saveta izabranih na konkursu koji je objavljen u februaru 2020. (uz garancije za kompetentnost, nepristrasnost i nezavisnost) koji sprovode evaluaciju projekata;

– rezultate konkursa, koji treba da budu javno dostupni, te da im se lako može pristupiti na internet stranici Sekretarijata;

Osim navedenog tražimo i da se:

– rezultati evaluacije projekata pošalju email-om svima koji su na njega konkurisali i to pre donošenja finalne odluke o finansiranju, te da se kandidatima omogući zakonski rok za podnošenje žalbi na rezultate evaluacije;

– na narednim konkursima kao konflikt interesa definiše recenziranje i evaluacija projekata kandidata iz iste institucije, te da u ovim slučajevima Sekretarijat angažuje spoljne recenzente, a idealno je da sve projekte evaluiraju osobe koje nisu zaposlene u institucijama iz AP Vojvodine;

– na kraju, s obzirom na to da Pravilnik omogućava Pokrajinskom sekretaru dodeljivanje sredstava mimo mišljenja saveta, a što je to u suprotnosti sa onim za šta se MASA zalaže, smatramo da u ovakvim slučajevima mora da se navede ukupni broj projekata ili ukupna suma finansijskih sredstava za koje Pokrajinski sekretar može iskoristiti diskreciono pravo da dodeli sredstva mimo mišljenja i ocene stručnog saveta, kao i da se takvi projekti po izlasku rezultata konkursa jasno označe.

Nadamo se da će Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine uvažiti ove zahteve i preduzeti odgovarajuće korake kako bi time poslao poruku akademskoj zajednici da se na konkursima za projekte prevashodno vrednuje istinski kvalitet naučno-istraživačkog rada. Smatramo da bi se time na najefikasniji način doprinelo neophodnom vraćanju poverenja akademske zajednice u svrsishodnost konkurisanja na ovakvim konkursima, u čemu vidimo obostranu korist, kako za Pokrajinski sekretarijat kao inicijatora konkursa za dodelu sredstava, tako i akademsku zajednicu kao njihovog korisnika.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.