AKTIVNOSTI

U skladu sa postavljenim principima, aktivnosti mreže su usmerene na:

  • Praćenje i nadziranje transparentnosti delovanja nadležnih tela koja sprovode akademske politike i programe (ministarstvo, univerzitet, fakulteti i instituti);
  • Podrška pojedincima, grupama ili akademskim institucijama koji su izloženi pritiscima kojima se ugrožavaju autonomija univerziteta i akademske slobode, kao i onima koji su izloženi diskriminativnim postupcima unutar akademskih institucija.
  • Pripremanje i zagovaranje predloga dokumenata ili politika koji imaju za cilj unapređenje uslova za neometan i kvalitetan akademski rad;
  • Pripremanje i koordinisanje učešća u javnim raspravama tokom kojih se donose pravne regulative i strateški dokumenti javnih politika iz oblasti obrazovanja, nauke i umetnosti, kao i u drugim oblastima oblasti u kojima je neophodno da se čuje glas nauke i struke;
  • Iniciranje i koordinacija stručnih rasprava o širim društvenim problemima koji su relevantni za državu i društvo Srbije, kako bi se ponudile utemeljene analize i preporuke.