Javni poziv za izradu analize normi i praksi akreditacije

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje javni poziv za izradu analize normi i praksi akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji. Potrebno je da analiza obuhvati propise koji se odnose na standarde i postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih procesa, postojeće analize i preporuke, te informativne razgovore sa predstavnicima Nacionalnog akreditacionog tela i korisnicima akreditacije (fakulteti), kako bi se stekao potpun uvid u nedostatke procesa akreditacije.

Navedena analiza trebalo bi da posluži kao osnova za razumevanje problema u akreditacionom procesu u Republici Srbiji, pre svega na nemogućnost obezbeđivanja nezavisnosti donošenja akreditacionih odluka od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT), zbog čega je ovo telo nedavno izgubilo status punopravnog člana Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Poziv je namenjen prvenstveno mladim istraživačima/icama i doktorantima/tkinjama koji mogu da nam pomognu u formulisanju preporuka za adekvatno uređenje procesa akreditacije, ali se na poziv mogu javiti i drugi istraživači/ice. Ukupan budžet za ovu aktivnost je 50.000 RSD bruto.

Prijave slati  isključivo elektronskim putem, do 5. maja 2020. godine, na mejl adresu: akademska.masa@gmail.com.

Prijava treba da sadrži:

  1. Nacrt sadržaja studije sa predlogom faza u radu i predlogom metodologije
  2. Kratku biografiju sa relevantnim podacima za izvršenje ovog posla

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese akademska.masa@gmail.com. Obim analize ne treba da prelazi 7.000 reči.

Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 30. jun 2020. godine.