Jelena Jovičić-Petrović

Jelena Jovičić-Petrović jevanredni profesor na Katedri za ekološku mikrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Rođena je 1983. god. u Valjevu, diplomirala 2007. i doktorirala 2014. god. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10 na svim nivoima studija. Bavi se biljno-mikrobnim interakcijama i primenom mikroorganizama u održivoj poljoprivredi. Predavač je na više predmeta u okviru uže oblasti Ekološka mikrobiologija na osnovnim, master i doktorskim studijama. Mentor je osam odbranjenih master radova i tri doktorske disertacije čija izrada je u toku, autor jednog udžbenika, dva praktikuma, tri tehnička rešenja i više naučnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima od međunarodnog i nacionalnog značaja.  Učestvovala je na četiri međunarodna i sedam nacionalnih projekata, među kojima su pored naučnih zastupljeni i projekti iz oblasti edukacije, kao i inovacioni projekti saradnje sa privredom. Član je Udruženja mikrobiologa Srbije i Srpskog društva za proučavanje zemljišta. Majka je dvoje dece, u slobodno vreme aktivista u oblasti zaštite životne sredine.