Svetlana Stanarević

Svetlana Stanarević je doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite i vanredna profesorka na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Birana je u zvanje za predmet Osnovi bezbednosti na osnovnim akademskim studijama, ali je angažovana i na predmetima na master programu Fakulteta bezbednosti – Studije nauka bezbednosti, kao i na doktorskim studijama. U periodu od 2013. do 2020. godine bila je angažovana kao gostujući predavač na izbornom predmetu Bezbednosna kultura na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a od 2016. godine angažovana je i na master programu Studije pri Univerzitetu u Beogradu – Studije migracija, na izbornom predmetu Migracije i ljudska bezbednost. Od 2021. godine angažovana je na kratkom program studija Fakulteta bezbednosti pod nazivom Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti i na studijskom program specijalističkih akademskih studija – Urbana obnova gradova u novom milenijumu na izbornom predmetu Urbana bezbednost na Arhitektonskom fakultetu UB. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih konferencija, naučnih skupova i seminara, nekoliko naučnih projekata i programa (Erasmus, COST, Horizon 2020), a kao konsultant i ekspert u međunarodnim i nacionalnim programima i on line kursevima sa temama iz oblasti ljudske bezbednosti, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Pohađala je više programa usavršavanja iz domena upravljanja rizicima i krizom, kreiranja, analize i evaluacije javnih politika.i inicirala formiranje Neformalne mreže evaluatora Srbije (www.evamreza.rs) i kao koordinator registrovana kod Međunarodne organizacije za saradnju u evaluaciji (IOCE). Autor je i koautor više od 60 naučnih i stručnih radova, monografija, udžbenika iz oblasti studija bezbednosti i kourednik više zbornika radova sa međunarodnih naučnih konferencija iz oblasti ljudske bezbednosti, kao i nacionalnih konferencija iz oblasti urbane bezbednosti i urbanog razvoja.