Izveštaj sa okruglog stola u Nišu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 17.11.2022. u Nišu treći po redu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili prof. dr Danijela Stošić Panić, prof. dr Vladimir Hedrih, prof. dr Staniša Stojiljković, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović. 

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali etičke prakse na univerzitetima u Srbiji u poslednjih 10 godina. Iniciran je i razgovor o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom narednih meseci nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

MASA organizuje okrugli sto u Nišu na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje okrugli sto u Nišu na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici.

Cilj razgovora biće da se evaluiraju etičke prakse na univerzitetima u Srbiji u poslednjih 10 godina, te inicira diskusija o institucionalnim reformama.

Pored toga, u prvom delu diskusije će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Danijela Stošić Panić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Vladimir Hedrih, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Mesto i vreme održavanja: Niš, Deli prostor (Davidova 2a), četvrtak 17.11. u 17 časova

Izveštaj sa okruglog stola u Novom Sadu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 6.10.2022. u Novom Sadu drugi po redu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili prof. dr Vojin Šenk, prof. dr Dušan Dobromirov, prof. dr Slobodan Sadžakov, prof. dr Dalibor Petrović i prof. dr Dušan Pavlović.

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali domete i učinke primene Etičkog kodeksa usvojenog 2016. godine, te razgovarali o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom jeseni nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

Izveštaj sa okruglog stola u Beogradu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 29.9.2022. u Beogradu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili akademik prof. dr Vladica Cvetković, prof. dr Ivana Spasić, prof. dr Filip Ejdus, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović.

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali domete i učinke primene Etičkog kodeksa usvojenog 2016. godine, te razgovarali o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom jeseni nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

MASA organizuje okrugli sto u Novom Sadu na temu stučnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje drugi po redu okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr  Dušan Dobromirov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vojin Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr  Slobodan Sadžakov, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto i vreme održavanja: Novi Sad, Brod Zeppelin (Kej žrtava racija bb), četvrtak 6.10.  u 18 časova

Analiza procedura o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova

U okviru projekta o akademskom integritetu MASA je sprovela analizu pravila za utvrđivanje plagijata i praksa njihovog sprovođenja na Univerzitetu u Beogradu.

Analiza nas je dovela do nekoliko zaključaka. Prvo, procedure su komplikovane, dugotrajne i teško ih je privesti kraju.

Drugo, procedure najčešće zapinju na fakultetima na kojima dekani ili etičke komisije ili nastavno-naučna veća rade mimo pravila i usporavaju ili obustavljaju postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.

Na sledećem linku možete pronaći izveštaj u celosti.

Saopštenje MASE povod uskraćivanja titule profesora emeritusa profesoru Dušanu Teodoroviću

Povodom odluke Senata Univerziteta u Beogradu da jedino akademiku profesoru Dušanu Teodoroviću ne dodeli zvanje emeritusa, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) izražava zabrinutost da su pri glasanju članova Senata neakademski kriterijumi imali presudnu ulogu, te da je neizboru profesora Teodorovića isključivo doprinelo njegovo  javno istupanje i društveno-politički angažman. Kako je petoro uvaženih profesora predloženo za zvanje profesora emeritusa na Univezitetu u Beogradu, a od strane stručne komisije koju je obrazovao Senat svih petoro je ispunjavalo uslove, konačna odluka Senata da jedino akademiku profesoru Dušanu Teodoroviću ne dodeli zvanje emeritusa ostavlja utisak da su u njegovom slučaju presudili neakadmeski kriterijumi. Kako bi se otklonile sumnje u političku nepristrasnost sadašnjeg saziva Senata i očuvao ugled Univerziteta u Beogradu, MASA smatra da bi članovi Senata u najkraćem roku trebalo da izdaju obrazloženje ove sporne odluke. Podsećamo, osim što je ostvario nesumnjiv doprinos u nauci na domaćem ali i svetskom nivou, što je profesor emeritus na univerzitetu u SAD na kojem je predavao i akademik SANU, profesor Teodorović je bio i prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu. Iako argumentacija odluke Senata prilikom izbora profesora emeritusa nije obavezujuća po postojećim pravilnicima, smatramo da je važno za ugled i reputaciju Univerziteta u Beogradu da se navede argumentacija i obznani javnosti. Takođe, kako bi se u budućnosti sprečile potencijalne neregularnosti smatramo da je važno da se ovakva praksa uvede u postojeće pravilnike i da davanje argumentacije, za protivljenje ili uzdržavanje od podrške profesorima koji ispunjavaju sve formalne uslove za dodelu zvanja, postane obavezujuća pri glasanju.

MASA organizuje okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović

Prof. dr Dušan Pavlović

Akademik prof. dr Vladica Cvetković

Prof. dr Ivana Spasić

Prof. dr Filip Ejdus

Mesto i vreme održavanja: Beograd, Medija centar (mala sala), 29.9.2022, 12.00 časova

Stavovi o akademskom integritetu zaposlenih na univerzitetima u Srbiji

Pitanja akademskog integriteta zapravo predstavlja jedno široko polje koje obuhvati čitav niz različitih tema, koje se mogu kretati od plagiranje naučnih radova, peko odnosa između kolega, do odnosa profesora prema studentima. Univerzitet predstavlja jedan poseban društveni svet u malom, u kome postoje pisana i nepisana pravila, ali u kome istovremeno neke važne teme, kao što je akademski integritet, nisu dovoljno prisutne u akademskoj komunikaciji.

Mreža akademske solidarnosti (MASA) je stoga, uz podršku Ambasade USA u Beogradu realizovala projekat koji se se bavi temom akademskog integriteta u akademskoj zajednici u Srbiji. U okviru druge faze Projekta realizovali smo anketno istraživanje čije rezultate predstavljamo u okviru ovog izveštaja.

Rezultate kvalitativnog istraživanje sa zaposlenima u USA akademskoj zajednici, na temu akademskog integriteta, možete pronaći na sledećem linku

Izveštaj istraživanja o pitanjima akademskog integriteta na Univerzitetima u SAD

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je uz podršku Ambasade SAD u Beogradu realizovala projekat koji se se bavi temom akademskog integriteta u akademskoj zajednici u Srbiji. Sastavni deo Projekta bilo je i istraživanje o pitanjima akademskog integriteta na Univerzitetima u SAD, sa ciljem da se identifikuju problemi i najbolje prakse u jednoj od najrazvijenijih univerzitetskih zajednica u svetu, te da se u narednom periodu napravi pokušaj transfera najboljih praksi. Istraživanje je operisalo sa nekoliko istraživačkih pitanja:

1. Šta je to što se na USA univerzitetima najčešće podrazumeva pod akademskim
integritetom?
2. Koji su to najčešći problemi u praksi koji se dešavaju kada je reč o akademskom intgritetu?
3. Koji su to mehanizmi zaštite akademskog integriteta?

Izveštaj u celosti možete pronaći na sledećem linku.