Poziv na konferenciju za štampu povodom izmena Zakona o visokom obrazovanju

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) Vas poziva na konferenciju za štampu povodom izmena Zakona o visokom obrazovanju koja će se održati u Medija centru, Terazije 3 u Beogradu, u četvrtak 10. juna 2021. sa početkom u 11 časova.

Na konferenciji će govoriti:

  • Prof. dr Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član SO MASE
  • Prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, član NO MASE
  • Prof. dr Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union, članica KO MASE
  • Dr Vladan Čokić, naučni savetnik na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, član KO MASE
  • Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, član KO MASE

Nakon učešća članova i članica Koordinacionog odbora MASE na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, MASA je uputila i pisane primedbe na neke od predloženih izmena Zakona o VO, na koje nije dobila nikakav odgovor od nadležnog ministarstva. Budući da je predlog ovog Nacrta prošao Vladu i ušao u skupštinsku proceduru u još nepovoljnijem obliku u odnosu na onaj koji je predstavljen javnosti, MASA smatra da je neophodno akademsku i širu javnost upoznati sa posledicama koje bi pretrpela kako akademska zajednica, tako i svi oni koju su stekli ili stiču formalno obrazovanje u okviru nje, samim činom usvajanja jednog ovakvog Nacrta zakona.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je formirana sa ciljem da pod okriljem otvorene mrežne organizacije okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za doslednu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kada su ugroženi. MASA se zalaže za poštovanje principa autonomije univerziteta, čestitosti, solidarnosti, slobode kritičkog mišljenja, javnosti i transparentnosti, te društvene odgovornosti u akademskoj zajednici.

Saopštenje povodom izbora rektora Beogradskog univerziteta – Marš na akademiju

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je u više saopštenja do sada upozoravala na zabrinjavajuću tendenciju da predstavnici izvršne vlasti zloupotrebaljavaju ovlašćenja koja im je dao osnivač kako bi uspostavili kontrolu nad obrazovnim i naučnim institucijama u RS. Tako je bilo u slučaju više naučnih instituta na kojima su mimo volje kolektiva postavljeni direktori, nastavljeno je na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na Univerzitetu u Novom Sadu, a sada i na najstarijoj i najvećoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji, starijoj i od moderne srpske države, Univerzitetu u Beogradu.

Savet Univerziteta u Beogradu je na izbornoj sednici 25.5.2021. sa 23 glasa Za izabrao rektora Beogradskog univerziteta prof. dr Vladimira Đokića, protivkandidata dosadašnjoj rektorki prof. dr Ivanki Popović koja je dobila 17 glasova uz jedan nevažeći listić. Ovo ne bi bila neobična vest da sa ne radi o presedanu, prekidu dobre tradicije da Savet univerziteta ne menja odluke Senata po ovom pitanju. Naime, odluci Saveta prethodila je odluka Senata prema kojoj je prof. dr Ivanka Popović dobila ubedljivu većinu (27:17), a u prethodnoj kandidaturi dobila podršku većine članica BU (31:25). Razlika u glasanju je rezultat sastava ova dva tela, dok u Senatu sede predstavnici fakulteta i instituta, u Savetu, pored predstavnika grupacija fakulteta (22) sede i predstavnici osnivača koje imenuje Vlada (12), predstavnici studenata (6) i jedan predstavnik nenastavnog osoblja. Jasan je utisak javnosti da je ovakav preokret u glasanju ostvaren uz podršku članova Saveta imenovanih od strane vlade i studentskih organizacija, čime su odabrani pojedinci i institucije na univerzitetu, uz pomoć Vlade, dobili institucionalnu legitimaciju da upravljaju univerzitetom mimo volje predstavnika samog univerziteta izražene na Senatu i tokom procesa kandidature.

MASA smatra da ova praksa predstavlja nasilje nad procedurama i tradicijom UB i najozbiljnije ugrožavanje autonomije univerziteta od donošenja Zakona o univerzitetu 1998. godine. Institucionalno dizajniranje procedure izbora započeto je izmenama zakona 2017. godine promenom odnosa članova Saveta u korist predstavnika Vlade i neakademskih članova, čije je učešće značajno povećano, a kulminiralo je pre samih izbora na univerzitetima kada je došlo do ubrzanih imenovanja novih, ili zamene starih članova Saveta mnogih visokoškolskih institucija, često uz kršenje zakonskih ovlašćenja. Budući da je suprotno prirodi akademske zajednice da bude homogena celina i glasa jedinstveno, predstavnici države su u poziciji da biraju uprave i kada je takva uprava u značajnoj manjini kao što je bio slučaj u Nišu, Novom Sadu, a sada i u Beogradu. Na ovaj način je većina visokoškolskih ustanova stavljena u položaj da njihovo upravljanje, ne samo finansiranje, faktički zavisi od volje ili samovolje predstavnika osnivača. Način na koji je Univerzitet u Beogradu dobio rektora, koji predstavlja presedan i nasilje nad tradicijom izbora, ukazuje na to da akademska zajednica svoje ponašanje treba još više da upodobi političkim interesima vladajućih elita ili će biti kažnjena. To je zastrašujuća pouka izbora na univerzitetima i mač nad autonomijom akademskog delovanja.

MASA poziva zaposlene na univerzitetima i institutima da dignu glas protiv gušenja njihove autonomije i obesmišljavanja njihovog rada i da zajedno stanemo u odbranu akademskih sloboda garantovanih Ustavom. MASA će, sa svoje strane, pažljivo pratiti dalji razvoj događaja i reagovati na svaku buduću zloupotrebu i ugrožavanje slobode akademskog i naučnog rada.

Nema napretka u transparentnosti i objektivnosti dodele sredstava na pokrajinskom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata

Povodom konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost (skr. Pokrajinski sekretarijat), MASA želi da izrazi nezadovoljstvo time što nije učinjen nikakav napredak u konkretnijem definisanju pravilnika za vrednovanje i dodelu finansijskih sredstava kojim bi se postigla veća objektivnost u oceni kvaliteta predloženih projekata.

Naime, MASA je Pokrajinskom sektretarijatu 2020. godine uputila niz predloga za poboljšanje transparentnosti i objektivnosti vrednovanja projekata i dodele sredstava po navedenom konkursu. Pokrajinski sekretarijat je 2020. uslišio neke od zahteva MASE i to prvenstveno one koji su se ticali informisanja kandidatskih timova i javnosti o rezultatima konkursa, u vezi sa čime se MASA javno oglasila. Međutim, budući da je najveći deo zahteva MASE podrazumevao unapređenje pravilnika po kom se projekti biraju, a da je MASA svoje primedbe uputila nakon što je konkurs raspisan i pravila definisana, ostalo je da se na narednim konkursima pokaže spremnost Pokrajinskog sekretarijata da poboljša praksu vrednovanja i izbora kratkoročnih projekata.

Novi konkurs za kratkoročne projekte raspisan 5. maja 2021. i pravilnik o kriterijumima izbora projekata identičan je prošlogodišnjem, što pokazuje da ne postoji istinska spremnost Pokrajinskog sekretarijata da napravi pomak u pravcu postizanja veće objektivnosti, jasnoće i načina vrednovanja predloga projekata. Nadamo se da će Pokrajinski sekretarijat zadržati neke od praksi uvedenih na prošlogodišnjem konkursu koje su uključivale informisanje kandidata o rezultatima pre potpisivanje ugovora sa dobitinicima sredstava, kao i javno i javnosti lako dostupno objavljivanje rezultata konkursa. Ipak, smatramo da ova poboljšanja nisu dovoljna da se pošalje jasna poruka naučno-istraživačkoj zajednici da se na konkursima za projekte prevashodno vrednuje istinski kvalitet naučno-istraživačkog rada, kao i da se uspostavi narušeno poverenje akademske zajednice u svrsishodnost konkurisanja na ovakvim konkursima.

Stoga će MASA ponovo uputiti svoje zahteve za povećanje transparentnosti i objektivnosti vrednovanja kratkoročnih naučno-istraživačkih projekata Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine uz jasnu poruku da ćemo i ubuduće pratiti njihove aktivnosti i biti spremni da reagujemo uvek kada procenimo da je to u interesu naučne zajednice AP Vojvodine.

Apel Filozofskom fakultetu

Apelujemo na upravu Filozofskog fakulteta i Odeljenje za filozofiju da do kraja i po postojećim procedurama sprovedu konkurs za asistenta, koji je raspisan u oktobru 2020. godine. 

Na pomenuti konkurs su se prijavila tri kandidata. Među njima i asistent Popović. Sva tri kandidata su pozitivno ocenjena, ali je komisija predložila da na mesto asistenta bude izabrana kandidatkinja sa doktoratom, koja nije mogla da učestvuje na ovom konkursu, te nije mogla ni da bude izabrana, jer za asistente mogu biti birani isključivo studenti doktorskih studija  (čl. 84. Zakona o visokom obrazovanju).

Komisija je u predstavljanju kandidata načinila niz propusta. Nije navela da je kandidat Popović 2015. god. bio proglašen za studenta generacije, imao višu prosečnu ocenu sa osnovnih studija od ostalih kandidata i studirao kraće vreme od kandidatkinje za koju se Komisija opredelila.

Tu nije kraj nepravde koja je učinjena kolegi Popoviću. Naime, predložena kandidatkinja, kada je shvatila da će njen izbor biti osporen, povlači svoju kandidaturu (za nju je kasnije raspisan novi konkurs za docenta), ali Komisija propušta da u svetlu novih činjenica predloži kolegu Popovića, sada i formalno najboljeg kandidata, za mesto asistenta. Naglašavamo da se po čl. 139. Statuta Fakulteta povlačenjem kandidature predložene kandidatkinje nisu stekli uslovi za obustavljanje raspisanog konkursa.

U međuvremenu, asistent Popović je, usled administrativnih propusta koje su načinili Fakultet i Odeljenje za filozofiju, izgubio posao 1.3.2021, čime je njemu, Fakultetu, i akademskoj zajednici uopšte naneta šteta. Uprava Fakulteta do sada nije učinila ništa da zaštiti kolegu Popovića od proceduralnih grešaka koje je sama napravila. 

MASA je organizacija koja podržava princip solidarnosti u akademskoj zajednici. Smatramo da kolega Popović, koji je bio student generacije i čiji su rad na svim predmetima koje je držao studenti procenili izuzetnim, zaslužuje regularan konkurs, te stoga pozivamo upravu Fakulteta i Odeljenje za filozofiju da zaštite prava kolege Popovića, i ovaj konkurs okončaju u skladu sa zakonom i Statutom. 

Beograd. 12.5.2021. 

Saopštenje MASE povodom izbora dekana na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti poziva Rektorat Univerziteta u Nišu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da hitno reaguju na drastična kršenja Zakona o visokom obrazovanju i neverovatne zloupotrebe funkcije koje na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu vrši odlazeća dekanica prof. dr Suzana Kostić. 

Nakon tri mandata kao dekanica (od 2012. godine), pošto nije mogla da se kandiduje i četvrti put zbog koruptivnih radnji utvrđenih rešenjem Agencije za borbu protiv korupcije, odlazeća dekanica Kostić pokušava da protivzakonitim sredstvima eliminiše kandidate za dekana koji joj nisu po volji i da faktički zadrži kontrolu nad Fakultetom umetnosti. 

U okviru procesa izbora novog dekana, na sednici Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti, održanoj 8. marta 2021. godine, nakon što je NU Veća Fakulteta, potvrdilo njenu kandidaturu, prof. dr Milena Injac izabrana je za novu dekanicu sa 42 glasa (nasuprot 32 glasa protivkandidatkinje prof. dr Anđele Danković) što je apsolutna većina glasova svih zaposlenih nastavnika u kolektivu. Međutim, na sednici održanoj 13. marta 2021. Savet Fakulteta umetnosti, bez ikakvog obrazloženja, odbio je da verifikuje odluku Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti, da bi potom doneo odluku o raspisivanju novih izbora za dekana koji bi trebalo da budu održani u periodu od 23. aprila do 17. maja 2021. godine.

Nakon što su Departman za likovne umetnosti, kao i četiri katedre Departmana za muzičke umetnosti ponovo predložili prof. dr Milenu Injac kao kandidatkinju za dekana, postalo je jasno da će i na ponovljenim izborima ona biti izabrana, i to sa još većom razlikom nego prošli put. Zato je na sednici NU Veća Fakulteta umetnosti (malog veća) održanoj 29. aprila 2021. godine – uprkos tome što je to isto Veće mesec dana ranije potvrdilo da ona ispunjava sve uslove da bude kandidat za dekana – doneta odluka da se njena kandidatura ne evidentira. Nasuprot tome,  prof. mr Bojan Živić, predsednik Saveta Fakulteta, predložen je kao jedini kandidat za dekana.

Trebalo bi još napomenuti da i Savet Fakulteta i NU Veće fakulteta rade u nepotpunom sastavu, te da je inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zapisnikom od 26. aprila 2021. godine naložila da se postupak za izbor dekana obustavi i nastavi tek nakon što se u njihov rad uključe i predstavnici Departmana za likovne umetnosti i Departmana za primenjene umetnosti i predstavnici Studentskog parlmenta. Uprkos ovom Zapisniku o inspekcijskom nadzoru i naloženim  merama, postupak izbora dekana je nastavljen, a NU Veće i Savet fakulteta ne prestaju  da donose nelegalne odluke. 

Zbog svega ovoga pozivamo Rektorat Univerziteta u NIšu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da hitno reaguju i spreče dalja kršenja Zakona o visokom obrazovanju, kao i da svoja dosadašnja kršenja ne sakrivaju iza navodnog poštovanja principa autonomije Univerziteta. Naglasili bismo da se autonomija najviše ogleda u tome da nastavnici fakulteta biraju svoja rukovodstva slobodnom voljom i u skladu sa zakonski propisanim uslovima, a ne u tome da jedna osoba već gotovo čitavu deceniju tretira javnu ustanovu kao svoju privatnu svojinu.

Upitnik studije o emigraciji akademskih građana Srbije radi profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu

U okviru studije o еmigraciji akademskih građana Srbije radi profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu koju sprovodi Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA), dostavljamo Vam upitnike koji imaju za cilj da ispitaju mišljenje naučne zajednice o uslovima za razvoj karijere u Srbiji ili inostranstvu i motive za ostanak u zemlji ili odlazak iz nje.

Molim Vas da ovaj upitnik prosledite kolegama istraživačima i nastavnicima koji rade na institutima i fakultetima u inostranstvu ili Srbiji. Popunjavanje ne traje duže od 5 minuta. Molimo Vas da to uradite najkasnije do 30.04.2021.

Upitnik, namenjen naučnicima i univerzitetskim nastavnicima koji nisu odlazili na naučno-istraživački rad u inostranstvo ili su tamo radili kraće od godinu dana, nalazi se na linku ispod:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzF_2eRTskhZtbmLjxjMwx-152Th_mBbra8dvpNP-x4GUeQ/viewform?usp=sf_link

Upitnik, namenjen naučnicima i univerzitetskim nastavnicima koji privremeno ili trajno rade u inostranstvu, kao i povratnicima iz inostranstva koji su tamo proveli više od godinu dana, dostupan je na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea_Gvub08SAL7FGTIBJKsurAlFFII4oh9TB8bB_T7mOh-xow/viewform

Nadamo se da će rezultati ove studije pomoći poboljšanju strategije za sprečavanje “odliva mozgova” iz Srbije.

Hvala Vam što učestvujete u realizaciji ove studije.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA)

Koordinatorka studije: Dr Milica Tošić

Saopštenje MASE povodom imenovanja predstavnika Vlade u Savet Fakulteta političkih nauka

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) reagovala je do sada na veliki broj slučajeva u kojima su se na udaru predstavnika i pristalica vlasti našla autonomija akademskog i naučnog rada. Smatramo da je imenovanje članova Saveta Fakulteta političkih nauka na sednici od 08. aprila 2021. daje novi povod za sumnje da izvršna vlast pokušava da uveća politički uticaj na rad fakulteta i univerziteta i da nastavi sa politikom gušenja akademskih sloboda.  

Koristeći se zakonskim ovlašćenjem da u upravna tela akademskih institucija imenuje svoje predstavnike, Vlada je opet posegla za postavljanjem podobnih umesto sopstvenim radom zaslužnih članova ovih tela, pred izbor novog dekana i skoro dve godine nakon što je postojeći Savet konstituisan. Imajući u vidu da je prethodnim promenama zakona smanjen udeo predstavnika visokoškolske ustanove sa 66% na 55% sastava Saveta, novi sastav Saveta Fakulteta je neubičajen po političkoj težini. Deo saveta koji je imanovala Vlada čine, između ostalih, dve ministarke (Maja Gojković i Jadranka Joksimović), dva profesora Učiteljskog fakulteta sa bogatom političkom biografijom (Uroš Šuvaković i Jovan Bazić), nekoliko bivših studentskih funkcionera FPN i Pravnog fakulteta koji svoje karijere grade u državnim institucijama.

Ne ulazeći u pitanja “prava osnivača” i u tumačenje dela zakona koji Vladu obavezuje da imenuje istaknute ličnosti “iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti i privrede” smatramo da je ovakav čin Vlade predstavlja politički pritisak na autonomno delovanje FPN i zaposlenih iz više razloga. 

Najpre, dvoje novoimenovanih članova su i državni funkcioneri i još uvek aktivni studenti doktorskih studija na Fakultetu. Pored toga, iako u Savetu Fakulteta već sede predstavnici studenata, do sad se nije dešavalo da sede studenti koji su predstavnici osnivača. Verovatno je i laiku jasno da sukobljenje uloge koje ovi članovi Saveta imaju mogu da dovedu do konflikata u odlučivanju, a podsetićemo, radi se o upravnom telu fakulteta. 

Drugo, novoimenovani članovi Saveta imenovani su u najviši organ upravljanja Fakulteta, čiji nastavnici i saradnici (oko 80% zaposlenih) su u januaru 2019. godine, javno izrazili sumnju u demokratičnost vlasti i njenu privrženost vladavini prava. Ova činjenica, naravno, ne obavezuje Vladu, ali svakako ne govori ni o njenoj spremnosti da umesto kroz dijalog i ravnopravnu saradnju probleme rešava kadrovskom politikom. Imenovanje članova Saveta sa ovakvim političkim profilima šalje poruku da je bliskost vlasti važnija od vrednosti koje program Fakulteta promoviše i daje vetar u leđa onoj manjini koja je spremna da ovu prednost iskoristi. 

Na kraju, razlog za brigu je i što deo imenovanih članova Saveta bio politički aktivan u vreme donošenja Zakona o univerzitetu iz 1998. godine i podržavao njegovo donošenje. Podsećamo, ovaj zakon je obeležio jedan od perioda u istoriji univerziteta u Srbiji kad je Vlada direktno kršila autonomiju univerziteta. Ukazujemo da se osnivačko pravo nipošto ne može izjednačiti sa pravom vlasništva, jer je univerzitet, kao i sve njegove članice, javna ustanova osnovana da bi služila javnom interesu građana i građanki Srbije, a ne partikularnim interesima političke elite koja uzurpira sve poluge vlasti. Pozivamo koleginice i kolege, akademsku zajednicu da se ujedini u stavu protiv nametanja podobnih i očuva autonomiju univerziteta koja je na najnižim granama od 1998.

Saopštenje MASE povodom javne raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

MASA aktivno učestvuje u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Na drugoj onlajn sesiji koju je 7. 4. 2021. godine organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pored predstavnika Ministarstva, uključujući i ministra Branka Ružića i državnu sekretarku Marijanu Dukić Mijatović, u diskusiji su između ostalih učestvovali i rektorka Ivanka Popović i akademik Radomir Saičić kao i predstavnici MASE Dalibor Petrović, Jelena Jerinić i Vladan Čokić. Predstavnici MASE su izneli svoje nedoumice ili protivljenje određenim predlozima za izmenu postojećeg Zakona o visokom obrazovanju u domenu akreditacije i položaju teoloških fakulteta u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije. Dalibor Petrović je ukazao na još uvek prisutan problem uplitanja Vlade Republike Srbije u izbor članova Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), što ozbiljno narušava nezavisnost ovog tela i svakako ne doprinosi mogućnosti da se NAT vrati pod okrilje ENQA kojoj je pripadao do 2018. Petrović je ukazao i na problem strukture Upravnog odbora NAT-a gde su predstavnici akademskih obrazovanih ustanova u manjini u odnosu na predstavnike ministarstva, Privredne komore i studente, što je svojevrstan apsurd. Jelena Jerinić dovela je u pitanje potrebu da se posebna ovlašćenja crkava i verskih zajednica u pogledu upisa i izbora u zvanja nastavnika na teološkim fakultetima na ovako detaljan način uređuju zakonom, s obzirom na to da ona u velikoj meri ograničavaju autonomiju Univerziteta, kao i individualna prava zajemčena Ustavom (kao što su pravo na obrazovanje i pravo na rad). Prilikom pozivanja na uporednopravna rešenja, potrebno ih je predstaviti u celini, a posebno voditi računa o tome koja pitanja mogu biti predmet zakonskog regulisanja. Vladan Čokić je ukazao da se Nacrtom zakona o nadležnosti crkve narušava autonomija univerziteta, sekularnost i akademske slobode garantovane Ustavom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i Statutom Univerziteta u Beogradu.

MASA će u predviđenom roku dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svoje predloge za unapređenje predloženih rešenja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

MASA sa zabrinutošću ističe da pored njenih predstavnika, kao i rektorke Ivanke Popović i akademika Radomira Saičića, nijedan drugi predstavnik vodećih Univerziteta u Srbiji nije učestvovao u javnoj rapravi, što šalje lošu sliku o potpunoj nezainteresovanosti univerzitetksih struktura u Srbiji u pogledu ozbiljnih izmena Zakona koje su u planu. 

Saopštenje MASE povodom uvođenja političke podobnosti kao kriterijuma za članstvo u Savetu za borbu protiv korupcije

MASA oštro osuđuje obrazloženje u vezi s predlogom kandidata za nove članove Saveta za borbu protiv korupcije koje je potpisao Šef kabineta predsednika Vlade RS gospodin Miloš Popović, a mediji objavili 29.3.2021.godine, smatrajući ga još jednim u nizu pokušaja disciplinovanja članova akademske zajednice.

Obrazloženje kojim se kolegama profesorima Univerziteta u Beogradu Ognjenu Radonjiću i Vladimiru Obradoviću, kao i finansijskom stručnjaku, magistru ekonomskih nauka kolegi Milovanu Protiću, uskraćuje pravo da se o njihovim kandidaturama raspravlja na sednici Vlade, smatramo ne samo neprihvatljivim već apsolutno sramotnim.  Paušalnom ocenom navedenom u obrazloženju da su “zbog javnih istupa i subjektivnih, neosnovanih i neutemeljenih kritika na račun vlade RS pokazali da ne mogu biti objektivni i nepristrasni članovi tako važnog tela” baca se ljaga na njihovu neupitnu visoku stručnost za rad u telu za koje su kandidovani. 

Shvatajući da je Savet za borbu protiv korupcije stručno i savetodavno telo Vlade RS, te da procedura nalaže da se o predloženim članovima raspravlja na sednici Vlade, navedeno obrazloženje smatramo dodatnom potvrdom dugogodišnjeg uništavanja institucija u RS. Ustav RS garantuje slobodu mišljenja i izražavanja. Akademska čestitost nalaže pojedincu da javno i nepristrasno iznosi svoje stavove, posebno kada se radi o argumentovanoj kritici na račun izvršne vlasti i u vezi sa donošenjem javnih politika.