Akademska MASA

Izlazak u javnost

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, simboličnog akronima MASA, formirana je sa ciljem jačanja nezavisnosti i kritičkog potencijala akademske zajednice. Ova otvorena mreža će okupljati sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke i nauke tako što će braniti i dosledno zastupati osnovne principe i etičke standarde akademskog rada. 

MASA će pružati podršku članovima akademske zajednice koji su ugroženi zbog svog naučnog i umetničkog rada, odnosno javnog angažmana. Osim toga, MASA će nastojati da dodatno motiviše akademsku zajednicu da se samostalno izbori sa vlastitim problemima i izazovima iz okruženja. Važan deo angažmana biće usmeren ka spoljašnjim akterima, pre svega ka Vladi i nadležnim institucijama; MASA će ukazivati na negativne društvene pojave i procese i zagovarati snažno učešće akademske zajednice u formulisanju javnih politika.

Inicijativa za formiranjem Mreže nastala je na osnovu procene da akademska zajednica, suočena s opštim urušavanjem institucija u Srbiji, do sada nije reagovala na pravi način, solidarno i snažnim glasom. Upadljiv je izostanak blagovremene i adekvatne reakcije organa Univerziteta u slučajevima plagiranih doktorata koji godinama potresaju društvo. Skorašnji ponovljeni napad na istaknute članove akademske zajednice, koji dolazi sa govornice najvišeg predstavničkog tela – skupštine Srbije, i izostanak odgovarajuće reakcije akademske zajednice, dobar je primer toga na koji način su akademske institucije strukturalno ugrožene, a njeni predstavnici nezaštićeni.

U takvim uslovima, međusobno povezivanje i akademska solidarnost uvećavaju kapacitet za zajedničko delovanje i učešće u proaktivnom rešavanju širih društvenih problema za šta je glas članova akademske zajednice neophodan i nezamenjiv. Postavljanje nauke i obrazovanja na zdrave i jake osnove je nužan preduslov za uspešan razvoj države i društva, a za to je neophodno zajedničko delovanje i negovanje kredibilnosti akademske zajednice.

Gotovo sve ključne vrednosti naučnog i akademskog rada su ugrožene. Odgovornost za to ponajviše snosi država koja ne uspeva da obezbedi preduslove za posvećen i odgovaran rad. Istovremeno, akademske institucije se nalaze pod rastućim pritiscima, i to upravo od strane onih koji bi trebalo da garantuju i štite njihovu autonomiju. Pokušaji uticaja na istraživačku i kadrovsku politiku akademskih institucija najdirektnije ugrožavaju njihovu samostalnost i dugoročno urušavaju naučnu zajednicu u celini. Institut za filozofiju i društvenu teoriju i institut od nacionalnog značaja Vinča jesu najnoviji primeri institucija u kojima se netransparentno i protivno volji većine nameću kadrovska rešenja.

Da bi se osnažila akademska zajednica i ohrabrili njeni članovi formirana je MASA koja simbolički, ali i konkretnim akcijama želi da pokaže da akademska zajednica može i treba da radi u interesu celokupnog društva.