MASA je uputila molbu za pojašnjenjem uslova pod kojima nastavno osoblje na fakultetima može ostvariti pravo na finansiranje naučnog rada

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti uputila je molbu Državnoj sekretarki za nauku, kao i pomoćnicima ministra iz Sektora za nauku i Sektora za visoko obrazovanje, za pojašnjenjem uslova pod kojima nastavno osoblje na fakultetima može ostvariti pravo na finansiranje naučnog rada.

Naime, prema vesti koja je objavljena na sajtu Ministarstva, krajem 2019. godine prestalo je projektno finansiranje naučnog rada zaposlenih na fakultetima i uvedeno je “kombinovano finansiranje naučnoistraživačkog rada svi zaposlenih u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacija (NIO), u zavisnosti da li se naučnoistraživačkim radom bave kroz finansiranje prema godišnjem Planu rada NIO, ili su u određenom vremenskom periodu angažovani na projektima Fonda za nauku Republike Srbije”.

Međutim, kombinovanim oblikom finansiranja nisu obuhvaćeni svi zaposleni na fakultetima. Ovaj vid finansijske nadoknade ne dobijaju oni koji nisu bili angažovani na projektima tokom projektnog finanisranja, kao ni oni koji su se u NIO zaposlili nakon uvođenja kombinovanog oblika finansiranja, što, prema nezvaničnoj proceni, obuhvata barem nekoliko stotina zaposlenih na fakultetima. Mnogi su pokušali putem fakulteta na kojima su zaposleni da zatraže da budu uvršteni u kombinovano finanisranje, ali su odbijeni bez obrazloženja koje svoju osnovu ima o odredbama Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 49/2019).

Budući da u Zakonu o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 49/2019) koji u članu 135. reguliše kombinovani oblik finansiranja nismo pronašli osnov za ovakav različit tretman, a da su zahtevi institucija za finansiranjem dodatnog osoblja odbijani, MASA je zamolila za razjašnjenje toga koji je uslov da se nastavno osoblje uvrsti u navedeni oblik finansiranja naučno-istraživačkog rada. Ukoliko jasan zakonski osnov ne postoji, ovakva praksa može se smatrati diskriminatornom, što smatramo nedopustivim tretmanom nastavno-naučnih kadrova.