Mišljenje MASA na predlog Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025 povodom javne rasprave koja je otvorena 27.08.2021. i traje do 15.09.2021.

Mreže Akademske Solidarnosti i Angažovanosti (MASA) uputila je mišljenje Republičkom sekretarijatu za javne politike na predlog Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025 povodom javne rasprave koja je otvorena 27.08.2021. i traje do 15.09.2021.

Sadržaj dopisa prenosimo u celosti.

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) otvorio je javnu raspravu povodom pripremljenog Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom 2021-2025. Ovim Programom se posebno razrađuje Poseban cilj 1 Strategije reforme javne uprave u RS 2021-2030 – Poboljšan kvalitet dokumenata javnih politika i propisa.

MASA je u prethodnom periodu učestvovala u javnim raspravama koje su pokrenute povodom donošenja nekoliko dokumenata iz domena javnih politika i propisa koji uređuju oblast visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, i tom prilikom uočeni su brojni propusti kada su u pitanju: procedure, poštovanje odredbi Zakona o planskom sistemu, kvalitet tih dokumenata i konačno, stepen uvažavanja predloga i sugestija koji su dati na neke odredbe konkretnih javnih politika i propisa. Iz tog razloga, postoji zainteresovanost da se reaguje i daju neki komentari na Program koji bi, između ostalog, razrešio i uočene nedostatke.

Suština naših komentara i sugestija skoncentrisana je na Poseban cilj 2.

Kod mere 2.3. imamo predlog da se naglasi i mogućnost razmene i dostupnosti podataka koje prikuplja ODU sa naučno-istraživačkom zajednicom.

Kod mere 2.4. nije u potpunosti jasno u tekstu, da li će proces raspisivanja konkursa, odabira timova za istraživanje, realizacija istraživanja, kreiranje nove javne politike ili korigovanje postojeće, kao i merenje efekata tj. delotvornosti takvog pristupa trajati od 2022 – 2025, ili je neka druga dinamika u pitanju?

Kada je u pitanju obuka državnih službenika, iz teksta Programa, NAJU se vidi kao najrelevantnija institucija za sprovođenje obuka. Da li je i ovde moguće uključiti naučno-istraživačku zajednicu kroz još jedan oblik saradnje, tako što bi se osmislili i organizovali kratki programi studija na osnovu Pravilnika o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija (Sl. Glasnik RS br.32/2019)?

Kod mere 2.5. govori se o Grupi za inovacije u javnim politikama, naš predlog je da se jasnije i preciznije vide nadležnosti ove grupe, kao i  mogućnost da se članovi naučno-istraživačke zajednice uključe u rad iste. U tekstu se uopšteno govori o prednostima inovativnog pristupa pri kreiranju javnih politika, kao i mogućnostima da se uključe zainteresovane strane, ali se ne vidi konkretno, kako to može izgledati kroz rad navedene Grupe za inovacije. 

Smatramo da se uključivanje naučno-istraživačke zajednice u proces kreiranja javnih politika može obaviti/predstaviti na više načina, ne samo kroz proces istraživanja i dostavljanja podataka, već i kroz brojne druge mehanizme saradnje: od umrežavanja, učestvovanja u inovativnim rešenjima i postupcima kreiranja javnih politika – do dizajniranja i sprovođenja različitih vrsta obuka i pripreme publikacija tj. učila koja se mogu koristiti za edukaciju državnih službenika. U tekstu Programa to nije najpreciznije naznačeno, a čini nam se da je važno.