Saopštenje povodom novog Pravinika REM-a

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti oštro reaguje i kritikuje Pravilnik o uslovima i kriterijumim za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge, koji je nedavno usvojen na sednici Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Naime, u okviru Pravilnika je izostao deo u članu 29. gde se navode vrste programa i u kojoj meri će biti zastupljena određena vrsta programa, a koji je u prethodnom Pravilniku govorio i o tome šta se smatra kvalitetnim programom: „Kvalitetnim programom smatra se program u kome naučno-obrazovni, kultrurno-umetnički, dokumentarni ili dečiji program, odnosno program za maloletnike, zajedno ili pojedinačno čine više od 20% ukupno godišnje objavljenog programa“. 

Prilikom dodele nacionalne frekvencije emiterima koji su konkurisali za tu poziciju 2023. godine, primećene su brojne nepravilnosti, uključujući nepoštovanje kriterijuma struke, profesionalizma i kvaliteta programa. Sve televizije koje su dobile nacionalnu pokrivenost, nisu mogle jasno i precizno da dokažu ispunjavanje kriterijuma kvaliteta programa. Za neke buduće dodele nacionalne frekvencije emiterima, očigledno, to više neće ni biti neophodno.

MASA se ovim putem oglašava, jer želi da istakne da izostavljanje kvaliteta, znači odustajanje od razvojnog prioriteta, od vrhunskih performansi, od merila izvrsnosti, udaljavanje od „karakteristika entiteta koje se odnose na mogućnost da on zadovolji utvrđene i izražene potrebe“. Ovakav pristup REM-a pokazuje da kvalitet, kao kriterijum, nije toliko bitan, što su dosadašnji emiteri nosioci nacionalne frekvencije više puta i pokazali. Nažalost, i na drugim nivoima postoji nebriga o navedenim programskim oblastima. Na delu je ruiniranje obrazovanja, katastrofalan odnos države prema kulturi, nauka se suočava s izazovom dogmatske indoktrinacije mladih, koji postaju sve konzervativniji, teže antiintelektualizmu i sve više podležu stereotipima i predrasudama. 

MASA insistira na preispitivanju novog Pravilnika REM-a, uključivanju stručne javnosti u otvorenu kvalitetnu razmenu argumenata i činjenica, koje će naglasiti značaj negovanja kvaliteta medijskog programa emitera sa nacionalnom frekvencijom, naročito u oblastima naučno-obrazovnog, kulturno-umetničkog, dokumentarnog ili dečijeg programa.