MASA: Izmene zakona jačaju politički uticaj u visokom obrazovanju

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je u četvrtak 10. juna održala konferenciju za štampu povodom aktuelnih izmena Zakona o visokom obrazovanju, koje je Vlada Srbije uputila kao predlog Narodnoj skupštini. Na konferenciji je dat kritički osvrt, kako na sam sadržaj izmena, tako i na način na koji se one donose – stvarnog učešća i uvažavanja stavova akademske zajednice i šire javnosti.

Naime, MASA se uključila u ovaj proces kroz učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, a nakon toga uputila i pisani prigovor na mnoge od predloženih izmena. Veliki deo prigovora, ne samo MASE već i drugih podnosilaca, među kojima se našao i Univerziteta u Beogradu kao i više fakulteta i instituta, nije usvojen. Kako je u skupštinsku proceduru ušao čak i lošiji tekst od onog koji je predočen u Nacrtu, smatrali smo da je neophodno da javnost upoznamo sa samim procesom, ali i mogućim posledicama usvajanja ovakvog predloga po akademsku zajednicu i društvo u celini.

Profesor Saobraćajnog fakulteta i član Koordinacionog odbora (KO) Mase, Dalibor Petrović je naveo da izmene Zakona nisu odgovorile na osnovni problem zbog koga su i inicirane, a to je preveliki uticaj izvršne vlasti na Nacionalno akreditaciono telo (NAT), zbog čega je ovo telo 2020. godine i suspendovano od strane Evropske asocijacije za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Prema novom rešenju država ne samo da nije smanjila svoj uticaj na ovo telo već je on i pojačan (što se najbolje vidi kroz predloženu strukturu UO NAT-a), pa se postavlja pitanje kolika je uopšte bila iskrena namera države da se u ovo pogledu nešto suštinski izmeni, istakao je Petrović.

Ove izmene takođe predstavljaju pokušaj da se faktički legalizuje stanje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, čij statuta je u direktnoj suprotnosti sa načelom autonomije univerziteta. O tome je govorio profesor Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta, koji je naveo da, po pitanju predloženih odredbi kojim se dozvoljava da, kod fakulteta u oblasti teologije, jedan od obaveznih uslova za izbor u zvanje nastavnika i saradnika može biti saglasnost crkve ili verske zajednice (tzv. blagoslov), ima prostora za ocenu ustavnosti, i da će se on lično angažovati oko takve inicijative.

Na istu temu se nadovezao i Vladan Čokić sa Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, član Koordinacionog odbora MASE. Rekao je da Srpska pravoslavna crkva drži apsolutnu kontrolu nad Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom, što je u suprotnosti sa Statutom Univerziteta u Beogradu, Zakonom o visokom obrazovanju i Ustavom Srbije. Takođe, samom činjenicom da je na ovom fakultetu za izbor u zvanje, konkurisanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, pa čak i za upis na studije potreban blagoslov crkve, ugroženi su sloboda mišljenja i izražavanja, pravo na rad i autonomija univerziteta.

Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union i članica Koordinacionog odbora MASE Jelena Jerinić više se osvrnula na samu proceduru izrade predloga koji je Vlada uputila parlamentu: „MASA je učestvovala na obe online sesije koje je Ministarstvo organizovalo povodom Nacrta. Nakon toga smo poslali veliki broj komentara i detaljnih predloga. Međutim, odbijeni su svi predlozi u vezi sa brisanjem odredaba koje se odnose na teološke fakultete, ne samo MASE, nego i najvećeg broja ostalih aktera iz akademske zajednice. Odgovori su bili veoma šturi, bez ikakvog obrazloženja ili argumenata. Praktično smo na primedbe koje imaju nekoliko strana dobijali odgovore od nekoliko redova. Čak je i izveštaj o održanoj javnoj raspravi bilo teško pronaći na veb sajtu Ministarstva. To pokazuje da je Ministarstvo samo ispunilo formalne uslove u pogledu održavanja javne rasprave, ali nije obezbedilo otvoren i transparentan proces.“

Vladica Cvetković, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i predsednik Akademskog odbora za visoko obrazovanje SANU i član Savetodavnog odbora MASE, ukazuje da izmene neće rešiti ni jedan suštinski problem našeg univerzitetskog obrazovanja: „Mi nećemo moći da vršimo politiku upisa, a da to ne ugrozi opstanak fakulteta, nama će kadrovi i dalje da odlaze, polovina diploma neće u formalnom smislu vredeti onoliko koliko bi trebalo da vrede, i biraćemo se prema kriterijumima poslušnosti umesto meritornosti.“

Dalibor Petrović je dodao da ideja MASE kao mlade organizacije koja povezuje članove akademske zajednice svesne stanja u kome se visoko obrazovanje i celo društvo nalaze, nije samo da se oglašava saopštenjima i reaguje kada je zajednica ugrožena, već i da predlaže rešenja i proaktivno deluje. Naveo je da je cilj MASE da se omasovi, te je pozvao sve članove i članice akademske zajednice da postanu deo Mreže koja bi se u narednom periodu gradila putem radnih grupa. Na kraju, Petrović je dodao da nas do kraja juna meseca očekuje predstavljanje četiri naučne studije koje se odnose na poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u Srbiji, a na kojima se radilo prethodnih meseci.