Saopštenje MASA povodom situacije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje javni apel Univerzitetu u Beogradu i Ministarstvu prosvete Republike Srbije da pomognu u rešavanju krizne situacije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beograd, odnedavno preimenovanom u Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, a povodom izbora dekana Fakulteta.

Naime, prof. dr Danimir Mandić, aktuelni dekan je trenutno u svom trećem uzastopnom mandatu (prvi mandat 2015 – 2018, drugi 2018-2020 a treći započet 2021. godine) i sada se kandidovao za četvrti uzastopni mandat. Prema Zakonu o visokom obrazovanju (čl. 64, st. 1), dekan se bira „na tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora”, kao i po Statutu Univerziteta u Beogradu (član 65, st. 3) „na period od tri školske godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora”. Aktuelni dekan je nedavno izdejstvovao preimenovanje fakulteta, iz Učiteljskog u Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, čime, kako se čini, pokušava da zaobiđe Zakon i Statut i predstavi svoj četvrti uzastopni izbor kao prvi jer se fakultet ne zove više isto. Ovakvo postupanje je očigledno pokušaj manipulacije i zaobilaženja zakonskih regulativa kako bi se ostvarila lična korist. 

Dodatno, postoje indicije da je aktuelni dekan Fakulteta vršio nedozvoljene pritiske na potencijalnog protivkandidata, da su za kandidaturu ostavljani bezrazložno i tendenciozno kratki rokovi, iako po Statutu Učiteljskog fakulteta, kandidat može predati neophodnu dokumentaciju najkasnije u roku od 30 dana od prihvatanja kandidature.

Sve navedeno se dešava u situaciji u kojoj nekoliko godina unazad na Fakultetu postoje samo elektronske sednice Nastavno-naučnog veća, uprkos zahtevima članova veća da se bar sednica evidentiranja kandidata za izbor dekana održi uživo (ili bar transparentnije sprovede glasanje koje je javno). Naime, na ovakvim sednicama članovi se izjašnjavaju po tačkama dnevnog reda tako što svoje glasove pojedinačno šalju mejlom na adresu pravnika Fakulteta (te nisu vidljivi drugim članovima Veća). Nakon isteka vremena za glasanje, pravnik pošalje svima kako se glasalo zbirno po tačkama dnevnog reda. Od pre godinu dana članovima veća je ukinuta mogućnost slanja cirkularnih pisama, čime je u značajnoj meri otežana svaka diskusija i svaki akademski dijalog o važnim pitanjima Fakulteta.

Imajući sve navedeno u vidu, netransparentno glasanje, nepostojanje pravih sednica Nastavno-naučnog veća, sprečavanje diskusije i akademskog dijaloga u vezi sa važnim pitanjima za Fakultet, potencijalne pritiske na protivkandidate i naročito pokušaj nezakonitog i protivstatutarnog kandidovanja za četvrti uzastopni mandat na mestu dekana, MASA smatra da je neophodno da se spreči potencijalno nezakonito poslovanje Fakulteta i da se istovremeno omogući članovima Nastavno-naučnog veća da ostvare svoja prava. Zbog toga apelujemo na sve relevantne instance, uključujući Univerzitet u Beogradu i Ministarstvo prosvete Republike Srbije da hitno pomognu Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beograd, odnosno Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača.