Saopštenje MASE povodom imenovanja predstavnika Vlade u Savet Fakulteta političkih nauka

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) reagovala je do sada na veliki broj slučajeva u kojima su se na udaru predstavnika i pristalica vlasti našla autonomija akademskog i naučnog rada. Smatramo da je imenovanje članova Saveta Fakulteta političkih nauka na sednici od 08. aprila 2021. daje novi povod za sumnje da izvršna vlast pokušava da uveća politički uticaj na rad fakulteta i univerziteta i da nastavi sa politikom gušenja akademskih sloboda.  

Koristeći se zakonskim ovlašćenjem da u upravna tela akademskih institucija imenuje svoje predstavnike, Vlada je opet posegla za postavljanjem podobnih umesto sopstvenim radom zaslužnih članova ovih tela, pred izbor novog dekana i skoro dve godine nakon što je postojeći Savet konstituisan. Imajući u vidu da je prethodnim promenama zakona smanjen udeo predstavnika visokoškolske ustanove sa 66% na 55% sastava Saveta, novi sastav Saveta Fakulteta je neubičajen po političkoj težini. Deo saveta koji je imanovala Vlada čine, između ostalih, dve ministarke (Maja Gojković i Jadranka Joksimović), dva profesora Učiteljskog fakulteta sa bogatom političkom biografijom (Uroš Šuvaković i Jovan Bazić), nekoliko bivših studentskih funkcionera FPN i Pravnog fakulteta koji svoje karijere grade u državnim institucijama.

Ne ulazeći u pitanja “prava osnivača” i u tumačenje dela zakona koji Vladu obavezuje da imenuje istaknute ličnosti “iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti i privrede” smatramo da je ovakav čin Vlade predstavlja politički pritisak na autonomno delovanje FPN i zaposlenih iz više razloga. 

Najpre, dvoje novoimenovanih članova su i državni funkcioneri i još uvek aktivni studenti doktorskih studija na Fakultetu. Pored toga, iako u Savetu Fakulteta već sede predstavnici studenata, do sad se nije dešavalo da sede studenti koji su predstavnici osnivača. Verovatno je i laiku jasno da sukobljenje uloge koje ovi članovi Saveta imaju mogu da dovedu do konflikata u odlučivanju, a podsetićemo, radi se o upravnom telu fakulteta. 

Drugo, novoimenovani članovi Saveta imenovani su u najviši organ upravljanja Fakulteta, čiji nastavnici i saradnici (oko 80% zaposlenih) su u januaru 2019. godine, javno izrazili sumnju u demokratičnost vlasti i njenu privrženost vladavini prava. Ova činjenica, naravno, ne obavezuje Vladu, ali svakako ne govori ni o njenoj spremnosti da umesto kroz dijalog i ravnopravnu saradnju probleme rešava kadrovskom politikom. Imenovanje članova Saveta sa ovakvim političkim profilima šalje poruku da je bliskost vlasti važnija od vrednosti koje program Fakulteta promoviše i daje vetar u leđa onoj manjini koja je spremna da ovu prednost iskoristi. 

Na kraju, razlog za brigu je i što deo imenovanih članova Saveta bio politički aktivan u vreme donošenja Zakona o univerzitetu iz 1998. godine i podržavao njegovo donošenje. Podsećamo, ovaj zakon je obeležio jedan od perioda u istoriji univerziteta u Srbiji kad je Vlada direktno kršila autonomiju univerziteta. Ukazujemo da se osnivačko pravo nipošto ne može izjednačiti sa pravom vlasništva, jer je univerzitet, kao i sve njegove članice, javna ustanova osnovana da bi služila javnom interesu građana i građanki Srbije, a ne partikularnim interesima političke elite koja uzurpira sve poluge vlasti. Pozivamo koleginice i kolege, akademsku zajednicu da se ujedini u stavu protiv nametanja podobnih i očuva autonomiju univerziteta koja je na najnižim granama od 1998.