Inicijativa MASA za korekciju pravilnika Medicinskog fakulteta o uslovima za izbor asistenta

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je dobila žalbu na Pravilnik MF-a iz 2022. koja se odnosi na: „Uslovi za izbor u zvanje asistenta Član 17.“
i stavke 4) i 5) unutar tog člana za navode: „koje je završilo odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju sa ocenom odličan na specijalističkom ispitu“.

Smatramo da nastavno zvanje pored stručnosti i edukacije treba da se zasniva i na naučnoistraživačkom radu, koji često ide na uštrb prethodno pomenutih. Smatramo da uslovi za izbor u zvanje ne mogu biti isključivi po pojedinačnim kriterijumima, već da bi trebala postojati mogućnost kompenzacije u drugim potrebnim uslovima navedenim u članu 17, na primer:
– za stav 4) da ako nema odličan uspeh specijalizacije da ima objavljenih najmanje „10 radova“ umesto postojećih „5 radova“ in extenso u časopisima sa recenzijom (ili da bude prvi i prvi autor u jednom od njih iz kategrije M21-M23).
– za član 5) da ako nema odličan uspeh specijalizacije da je integrisane studije medicine završilo sa prosečnom ocenom „najmanje devet (9)“ umesto postojećih „najmanje osam (8)“ ili da se i ovde doda „objavljenih najmanje 10 radova in extenso u časopisima sa recenzijom.“
 
Naravno, ovo su samo naše sugestije jer Nastavno-naučno veće MF-a svakako bolje sagledava mogućnosti kandidata za kliničku nastavu. Molili bi da ovo shvatite kao dobronamernu sugestiju da se pojedini članovi akademske zajednice ne nađu uskraćeni za napredovanje u zvanju ako su izuzetni po drugim kriterijumima i naravno ne umanjujući značaj specijalističkog ispita kao najvažnijeg ali ne i isključivog kriterijuma.