MASA povodom konkursa Pokrajinskog sekretarijata za finansiranje kratkoročnih projekata

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) želi da pohvali izvestan napredak koji je ostvaren u transparentnosti procedure objavljivanja rezultata konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2020. godini koji raspisuje i finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u nastavku Sekretarijat).

U skladu sa zahtevima koje je MASA uputila Sekretarijatu, ispunjeni su sledeći elementarni uslovi za transparentnost u izboru i evaluaciji projekata:

–  rezultati konkursa su objavljeni na sajtu Sekretarijata na stranici na kojoj je objavljen konkurs, čime je učinjen napor da se rezultati konkursa učine dostupnim javnosti.

– rezultati konkursa su objavljeni javno i to pre potpisivanja ugovora o finansiranju sa rukovodiocima odabranih projekata.

– objavljena je celokupna lista predloga projekata, tj. i onih koji nisu i onih koji jesu izabrani na konkursu, sa ukupnom ocenom koju su ostvarili na konkursu.

Uz navedene zahteve koji su se ticali samog konkursa, Pokrajinski sekretarijat je pre završetka konkursa objavio i informacije o članovima novoizabranih Stručnih saveta, što je takođe bio jedan od zahteva MASE.

MASA stoga konstatuje da su ovim ispunjeni elementarni uslovi transparentnosti konkursne procedure. Međutim, i dalje nisu ispunjeni suštinski zahtevi,među kojima kao najvažnije ističemo sledeća dva:

–   da se rezultati objave uz isticanje ocena svih relevantnih kriterijuma kvaliteta projekta koji su definisani pravilnikom, iz čega bi bilo jasno kako se došlo do ukupne ocene projekta;

–   izbegavanje konflikta interesa prilikom recenziranja projekata, gde i članovi Stručnih saveta koji obavljaju recenzentsku ulogu i predlagači projekata dolaze iz istih institucija.

Budući da su zahtevi MASE upućeni nakon raspisivanja navedenog konkursa, MASA izražava nadu da će i ovi najvažniji uslovi biti ispunjeni na narednim konkursima već prilikom njihovog raspisivanja kroz jasnije definisanje dela pravilnika koji se odnosi na evaluaciju projekata, kao i na definisanje sukoba interesa u ocenjivanju projekata.

Smatramo da je Pokrajinski sekretarijat pokazao dobru volju i učinio prvi korak ka unapređenju transparentnosti procedure konkurisanja na ovakvim konkursima. Nadamo se da će u budućnosti biti ispunjeni i svi ostali zahtevi koje je uputila MASA, s ciljem vraćanja poverenja akademske zajednice u svrsishodnost konkurisanja na ovakvim konkursima.

MASA će nastaviti da prati aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata i daje konstruktivne predloge za unapređenje procedura, sa ciljem poboljšanja opšteg stanja u akademskoj sferi.