Nema napretka u transparentnosti i objektivnosti dodele sredstava na pokrajinskom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata

Povodom konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost (skr. Pokrajinski sekretarijat), MASA želi da izrazi nezadovoljstvo time što nije učinjen nikakav napredak u konkretnijem definisanju pravilnika za vrednovanje i dodelu finansijskih sredstava kojim bi se postigla veća objektivnost u oceni kvaliteta predloženih projekata.

Naime, MASA je Pokrajinskom sektretarijatu 2020. godine uputila niz predloga za poboljšanje transparentnosti i objektivnosti vrednovanja projekata i dodele sredstava po navedenom konkursu. Pokrajinski sekretarijat je 2020. uslišio neke od zahteva MASE i to prvenstveno one koji su se ticali informisanja kandidatskih timova i javnosti o rezultatima konkursa, u vezi sa čime se MASA javno oglasila. Međutim, budući da je najveći deo zahteva MASE podrazumevao unapređenje pravilnika po kom se projekti biraju, a da je MASA svoje primedbe uputila nakon što je konkurs raspisan i pravila definisana, ostalo je da se na narednim konkursima pokaže spremnost Pokrajinskog sekretarijata da poboljša praksu vrednovanja i izbora kratkoročnih projekata.

Novi konkurs za kratkoročne projekte raspisan 5. maja 2021. i pravilnik o kriterijumima izbora projekata identičan je prošlogodišnjem, što pokazuje da ne postoji istinska spremnost Pokrajinskog sekretarijata da napravi pomak u pravcu postizanja veće objektivnosti, jasnoće i načina vrednovanja predloga projekata. Nadamo se da će Pokrajinski sekretarijat zadržati neke od praksi uvedenih na prošlogodišnjem konkursu koje su uključivale informisanje kandidata o rezultatima pre potpisivanje ugovora sa dobitinicima sredstava, kao i javno i javnosti lako dostupno objavljivanje rezultata konkursa. Ipak, smatramo da ova poboljšanja nisu dovoljna da se pošalje jasna poruka naučno-istraživačkoj zajednici da se na konkursima za projekte prevashodno vrednuje istinski kvalitet naučno-istraživačkog rada, kao i da se uspostavi narušeno poverenje akademske zajednice u svrsishodnost konkurisanja na ovakvim konkursima.

Stoga će MASA ponovo uputiti svoje zahteve za povećanje transparentnosti i objektivnosti vrednovanja kratkoročnih naučno-istraživačkih projekata Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine uz jasnu poruku da ćemo i ubuduće pratiti njihove aktivnosti i biti spremni da reagujemo uvek kada procenimo da je to u interesu naučne zajednice AP Vojvodine.