Akademska MASA

Podrška koleginici Biljani Aranđelović sa Arhitektonskog fakulteta u Nišu

MASA podržava koleginicu Biljanu Aranđelović sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu u nastojanju da bude izabrana u više zvanje, jer već od 2014. godine ispunjava zakonske uslove za takav izbor. Na Fakultetu je angažovana od 2009. god. kao docent na predmetima Umetnost i arhitektura, Savremena arhitektura i Arhitektura Srbije XX veka, koji spadaju u oblast društveno-humanističkih nauka.

Iako je još pre 2014. godine ispunila zakonske uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora – objavila monografiju za uticajnu međunarodnu izdavačku kuću (Springer International Publishing) i radove u najprestižnijim svetskim časopisima iz oblasti istorije arhitekture i umetnosti – ponovo je birana za docenta. Pet godina nakon toga ispunila je uslove i za redovnog profesora, a ipak je 2019. godine birana za docenta po treći put.

U zvaničnom saopštenju tela koja su odlučivala na Univerzitetu u Nišu stoji da koleginica Aranđelović ne može da napreduje u karijeri, jer nema radove na SCI listi na kojoj se nalaze naučni časopisi iz prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka. Zašto se od kandidatkinje Aranđelović zahtevaju radovi iz časopisa tehničko-tehnoloških nauka kada ona već deset godina predaje predmete u oblasti društveno-humanističkih nauka, a prijavila se na konkurs iz uže naučne oblasti istorija arhitekture i umetnosti, što spada u društveno-humanističke nauke? Ovakvo tumačenje uslova konkursa dovelo je do diskriminacije kandidatkinje pred koju su univerzitetska tela postavila uslove koje ona ne može da ispuni. Nažalost, dovelo je i do degradacije profesionalnog ugleda koleginice Aranđelović. Zabrana diskriminacije prilikom napredovanja u karijeri sastavni je deo Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Nišu. Nadamo se da će se ovaj nesporazum brzo razrešiti i da će koleginica Aranđelović napredovati do univerzitetskog zvanja koje verno održava njene akademske kvalitete.

Koordinacioni odbor Mase

Beograd, 23.12.2019.