Upitnik studije o emigraciji akademskih građana Srbije radi profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu

U okviru studije o еmigraciji akademskih građana Srbije radi profesionalnog usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu koju sprovodi Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA), dostavljamo Vam upitnike koji imaju za cilj da ispitaju mišljenje naučne zajednice o uslovima za razvoj karijere u Srbiji ili inostranstvu i motive za ostanak u zemlji ili odlazak iz nje.

Molim Vas da ovaj upitnik prosledite kolegama istraživačima i nastavnicima koji rade na institutima i fakultetima u inostranstvu ili Srbiji. Popunjavanje ne traje duže od 5 minuta. Molimo Vas da to uradite najkasnije do 30.04.2021.

Upitnik, namenjen naučnicima i univerzitetskim nastavnicima koji nisu odlazili na naučno-istraživački rad u inostranstvo ili su tamo radili kraće od godinu dana, nalazi se na linku ispod:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzF_2eRTskhZtbmLjxjMwx-152Th_mBbra8dvpNP-x4GUeQ/viewform?usp=sf_link

Upitnik, namenjen naučnicima i univerzitetskim nastavnicima koji privremeno ili trajno rade u inostranstvu, kao i povratnicima iz inostranstva koji su tamo proveli više od godinu dana, dostupan je na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea_Gvub08SAL7FGTIBJKsurAlFFII4oh9TB8bB_T7mOh-xow/viewform

Nadamo se da će rezultati ove studije pomoći poboljšanju strategije za sprečavanje “odliva mozgova” iz Srbije.

Hvala Vam što učestvujete u realizaciji ove studije.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA)

Koordinatorka studije: Dr Milica Tošić

Saopštenje MASE povodom imenovanja predstavnika Vlade u Savet Fakulteta političkih nauka

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) reagovala je do sada na veliki broj slučajeva u kojima su se na udaru predstavnika i pristalica vlasti našla autonomija akademskog i naučnog rada. Smatramo da je imenovanje članova Saveta Fakulteta političkih nauka na sednici od 08. aprila 2021. daje novi povod za sumnje da izvršna vlast pokušava da uveća politički uticaj na rad fakulteta i univerziteta i da nastavi sa politikom gušenja akademskih sloboda.  

Koristeći se zakonskim ovlašćenjem da u upravna tela akademskih institucija imenuje svoje predstavnike, Vlada je opet posegla za postavljanjem podobnih umesto sopstvenim radom zaslužnih članova ovih tela, pred izbor novog dekana i skoro dve godine nakon što je postojeći Savet konstituisan. Imajući u vidu da je prethodnim promenama zakona smanjen udeo predstavnika visokoškolske ustanove sa 66% na 55% sastava Saveta, novi sastav Saveta Fakulteta je neubičajen po političkoj težini. Deo saveta koji je imanovala Vlada čine, između ostalih, dve ministarke (Maja Gojković i Jadranka Joksimović), dva profesora Učiteljskog fakulteta sa bogatom političkom biografijom (Uroš Šuvaković i Jovan Bazić), nekoliko bivših studentskih funkcionera FPN i Pravnog fakulteta koji svoje karijere grade u državnim institucijama.

Ne ulazeći u pitanja “prava osnivača” i u tumačenje dela zakona koji Vladu obavezuje da imenuje istaknute ličnosti “iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti i privrede” smatramo da je ovakav čin Vlade predstavlja politički pritisak na autonomno delovanje FPN i zaposlenih iz više razloga. 

Najpre, dvoje novoimenovanih članova su i državni funkcioneri i još uvek aktivni studenti doktorskih studija na Fakultetu. Pored toga, iako u Savetu Fakulteta već sede predstavnici studenata, do sad se nije dešavalo da sede studenti koji su predstavnici osnivača. Verovatno je i laiku jasno da sukobljenje uloge koje ovi članovi Saveta imaju mogu da dovedu do konflikata u odlučivanju, a podsetićemo, radi se o upravnom telu fakulteta. 

Drugo, novoimenovani članovi Saveta imenovani su u najviši organ upravljanja Fakulteta, čiji nastavnici i saradnici (oko 80% zaposlenih) su u januaru 2019. godine, javno izrazili sumnju u demokratičnost vlasti i njenu privrženost vladavini prava. Ova činjenica, naravno, ne obavezuje Vladu, ali svakako ne govori ni o njenoj spremnosti da umesto kroz dijalog i ravnopravnu saradnju probleme rešava kadrovskom politikom. Imenovanje članova Saveta sa ovakvim političkim profilima šalje poruku da je bliskost vlasti važnija od vrednosti koje program Fakulteta promoviše i daje vetar u leđa onoj manjini koja je spremna da ovu prednost iskoristi. 

Na kraju, razlog za brigu je i što deo imenovanih članova Saveta bio politički aktivan u vreme donošenja Zakona o univerzitetu iz 1998. godine i podržavao njegovo donošenje. Podsećamo, ovaj zakon je obeležio jedan od perioda u istoriji univerziteta u Srbiji kad je Vlada direktno kršila autonomiju univerziteta. Ukazujemo da se osnivačko pravo nipošto ne može izjednačiti sa pravom vlasništva, jer je univerzitet, kao i sve njegove članice, javna ustanova osnovana da bi služila javnom interesu građana i građanki Srbije, a ne partikularnim interesima političke elite koja uzurpira sve poluge vlasti. Pozivamo koleginice i kolege, akademsku zajednicu da se ujedini u stavu protiv nametanja podobnih i očuva autonomiju univerziteta koja je na najnižim granama od 1998.

Saopštenje MASE povodom javne raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

MASA aktivno učestvuje u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Na drugoj onlajn sesiji koju je 7. 4. 2021. godine organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pored predstavnika Ministarstva, uključujući i ministra Branka Ružića i državnu sekretarku Marijanu Dukić Mijatović, u diskusiji su između ostalih učestvovali i rektorka Ivanka Popović i akademik Radomir Saičić kao i predstavnici MASE Dalibor Petrović, Jelena Jerinić i Vladan Čokić. Predstavnici MASE su izneli svoje nedoumice ili protivljenje određenim predlozima za izmenu postojećeg Zakona o visokom obrazovanju u domenu akreditacije i položaju teoloških fakulteta u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije. Dalibor Petrović je ukazao na još uvek prisutan problem uplitanja Vlade Republike Srbije u izbor članova Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), što ozbiljno narušava nezavisnost ovog tela i svakako ne doprinosi mogućnosti da se NAT vrati pod okrilje ENQA kojoj je pripadao do 2018. Petrović je ukazao i na problem strukture Upravnog odbora NAT-a gde su predstavnici akademskih obrazovanih ustanova u manjini u odnosu na predstavnike ministarstva, Privredne komore i studente, što je svojevrstan apsurd. Jelena Jerinić dovela je u pitanje potrebu da se posebna ovlašćenja crkava i verskih zajednica u pogledu upisa i izbora u zvanja nastavnika na teološkim fakultetima na ovako detaljan način uređuju zakonom, s obzirom na to da ona u velikoj meri ograničavaju autonomiju Univerziteta, kao i individualna prava zajemčena Ustavom (kao što su pravo na obrazovanje i pravo na rad). Prilikom pozivanja na uporednopravna rešenja, potrebno ih je predstaviti u celini, a posebno voditi računa o tome koja pitanja mogu biti predmet zakonskog regulisanja. Vladan Čokić je ukazao da se Nacrtom zakona o nadležnosti crkve narušava autonomija univerziteta, sekularnost i akademske slobode garantovane Ustavom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i Statutom Univerziteta u Beogradu.

MASA će u predviđenom roku dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svoje predloge za unapređenje predloženih rešenja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

MASA sa zabrinutošću ističe da pored njenih predstavnika, kao i rektorke Ivanke Popović i akademika Radomira Saičića, nijedan drugi predstavnik vodećih Univerziteta u Srbiji nije učestvovao u javnoj rapravi, što šalje lošu sliku o potpunoj nezainteresovanosti univerzitetksih struktura u Srbiji u pogledu ozbiljnih izmena Zakona koje su u planu. 

Saopštenje MASE povodom uvođenja političke podobnosti kao kriterijuma za članstvo u Savetu za borbu protiv korupcije

MASA oštro osuđuje obrazloženje u vezi s predlogom kandidata za nove članove Saveta za borbu protiv korupcije koje je potpisao Šef kabineta predsednika Vlade RS gospodin Miloš Popović, a mediji objavili 29.3.2021.godine, smatrajući ga još jednim u nizu pokušaja disciplinovanja članova akademske zajednice.

Obrazloženje kojim se kolegama profesorima Univerziteta u Beogradu Ognjenu Radonjiću i Vladimiru Obradoviću, kao i finansijskom stručnjaku, magistru ekonomskih nauka kolegi Milovanu Protiću, uskraćuje pravo da se o njihovim kandidaturama raspravlja na sednici Vlade, smatramo ne samo neprihvatljivim već apsolutno sramotnim.  Paušalnom ocenom navedenom u obrazloženju da su “zbog javnih istupa i subjektivnih, neosnovanih i neutemeljenih kritika na račun vlade RS pokazali da ne mogu biti objektivni i nepristrasni članovi tako važnog tela” baca se ljaga na njihovu neupitnu visoku stručnost za rad u telu za koje su kandidovani. 

Shvatajući da je Savet za borbu protiv korupcije stručno i savetodavno telo Vlade RS, te da procedura nalaže da se o predloženim članovima raspravlja na sednici Vlade, navedeno obrazloženje smatramo dodatnom potvrdom dugogodišnjeg uništavanja institucija u RS. Ustav RS garantuje slobodu mišljenja i izražavanja. Akademska čestitost nalaže pojedincu da javno i nepristrasno iznosi svoje stavove, posebno kada se radi o argumentovanoj kritici na račun izvršne vlasti i u vezi sa donošenjem javnih politika.