Saopštenje povodom izbora rektora Beogradskog univerziteta – Marš na akademiju

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je u više saopštenja do sada upozoravala na zabrinjavajuću tendenciju da predstavnici izvršne vlasti zloupotrebaljavaju ovlašćenja koja im je dao osnivač kako bi uspostavili kontrolu nad obrazovnim i naučnim institucijama u RS. Tako je bilo u slučaju više naučnih instituta na kojima su mimo volje kolektiva postavljeni direktori, nastavljeno je na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na Univerzitetu u Novom Sadu, a sada i na najstarijoj i najvećoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji, starijoj i od moderne srpske države, Univerzitetu u Beogradu.

Savet Univerziteta u Beogradu je na izbornoj sednici 25.5.2021. sa 23 glasa Za izabrao rektora Beogradskog univerziteta prof. dr Vladimira Đokića, protivkandidata dosadašnjoj rektorki prof. dr Ivanki Popović koja je dobila 17 glasova uz jedan nevažeći listić. Ovo ne bi bila neobična vest da sa ne radi o presedanu, prekidu dobre tradicije da Savet univerziteta ne menja odluke Senata po ovom pitanju. Naime, odluci Saveta prethodila je odluka Senata prema kojoj je prof. dr Ivanka Popović dobila ubedljivu većinu (27:17), a u prethodnoj kandidaturi dobila podršku većine članica BU (31:25). Razlika u glasanju je rezultat sastava ova dva tela, dok u Senatu sede predstavnici fakulteta i instituta, u Savetu, pored predstavnika grupacija fakulteta (22) sede i predstavnici osnivača koje imenuje Vlada (12), predstavnici studenata (6) i jedan predstavnik nenastavnog osoblja. Jasan je utisak javnosti da je ovakav preokret u glasanju ostvaren uz podršku članova Saveta imenovanih od strane vlade i studentskih organizacija, čime su odabrani pojedinci i institucije na univerzitetu, uz pomoć Vlade, dobili institucionalnu legitimaciju da upravljaju univerzitetom mimo volje predstavnika samog univerziteta izražene na Senatu i tokom procesa kandidature.

MASA smatra da ova praksa predstavlja nasilje nad procedurama i tradicijom UB i najozbiljnije ugrožavanje autonomije univerziteta od donošenja Zakona o univerzitetu 1998. godine. Institucionalno dizajniranje procedure izbora započeto je izmenama zakona 2017. godine promenom odnosa članova Saveta u korist predstavnika Vlade i neakademskih članova, čije je učešće značajno povećano, a kulminiralo je pre samih izbora na univerzitetima kada je došlo do ubrzanih imenovanja novih, ili zamene starih članova Saveta mnogih visokoškolskih institucija, često uz kršenje zakonskih ovlašćenja. Budući da je suprotno prirodi akademske zajednice da bude homogena celina i glasa jedinstveno, predstavnici države su u poziciji da biraju uprave i kada je takva uprava u značajnoj manjini kao što je bio slučaj u Nišu, Novom Sadu, a sada i u Beogradu. Na ovaj način je većina visokoškolskih ustanova stavljena u položaj da njihovo upravljanje, ne samo finansiranje, faktički zavisi od volje ili samovolje predstavnika osnivača. Način na koji je Univerzitet u Beogradu dobio rektora, koji predstavlja presedan i nasilje nad tradicijom izbora, ukazuje na to da akademska zajednica svoje ponašanje treba još više da upodobi političkim interesima vladajućih elita ili će biti kažnjena. To je zastrašujuća pouka izbora na univerzitetima i mač nad autonomijom akademskog delovanja.

MASA poziva zaposlene na univerzitetima i institutima da dignu glas protiv gušenja njihove autonomije i obesmišljavanja njihovog rada i da zajedno stanemo u odbranu akademskih sloboda garantovanih Ustavom. MASA će, sa svoje strane, pažljivo pratiti dalji razvoj događaja i reagovati na svaku buduću zloupotrebu i ugrožavanje slobode akademskog i naučnog rada.

Nema napretka u transparentnosti i objektivnosti dodele sredstava na pokrajinskom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata

Povodom konkursa za finansiranje kratkoročnih projekata koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost (skr. Pokrajinski sekretarijat), MASA želi da izrazi nezadovoljstvo time što nije učinjen nikakav napredak u konkretnijem definisanju pravilnika za vrednovanje i dodelu finansijskih sredstava kojim bi se postigla veća objektivnost u oceni kvaliteta predloženih projekata.

Naime, MASA je Pokrajinskom sektretarijatu 2020. godine uputila niz predloga za poboljšanje transparentnosti i objektivnosti vrednovanja projekata i dodele sredstava po navedenom konkursu. Pokrajinski sekretarijat je 2020. uslišio neke od zahteva MASE i to prvenstveno one koji su se ticali informisanja kandidatskih timova i javnosti o rezultatima konkursa, u vezi sa čime se MASA javno oglasila. Međutim, budući da je najveći deo zahteva MASE podrazumevao unapređenje pravilnika po kom se projekti biraju, a da je MASA svoje primedbe uputila nakon što je konkurs raspisan i pravila definisana, ostalo je da se na narednim konkursima pokaže spremnost Pokrajinskog sekretarijata da poboljša praksu vrednovanja i izbora kratkoročnih projekata.

Novi konkurs za kratkoročne projekte raspisan 5. maja 2021. i pravilnik o kriterijumima izbora projekata identičan je prošlogodišnjem, što pokazuje da ne postoji istinska spremnost Pokrajinskog sekretarijata da napravi pomak u pravcu postizanja veće objektivnosti, jasnoće i načina vrednovanja predloga projekata. Nadamo se da će Pokrajinski sekretarijat zadržati neke od praksi uvedenih na prošlogodišnjem konkursu koje su uključivale informisanje kandidata o rezultatima pre potpisivanje ugovora sa dobitinicima sredstava, kao i javno i javnosti lako dostupno objavljivanje rezultata konkursa. Ipak, smatramo da ova poboljšanja nisu dovoljna da se pošalje jasna poruka naučno-istraživačkoj zajednici da se na konkursima za projekte prevashodno vrednuje istinski kvalitet naučno-istraživačkog rada, kao i da se uspostavi narušeno poverenje akademske zajednice u svrsishodnost konkurisanja na ovakvim konkursima.

Stoga će MASA ponovo uputiti svoje zahteve za povećanje transparentnosti i objektivnosti vrednovanja kratkoročnih naučno-istraživačkih projekata Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine uz jasnu poruku da ćemo i ubuduće pratiti njihove aktivnosti i biti spremni da reagujemo uvek kada procenimo da je to u interesu naučne zajednice AP Vojvodine.

Apel Filozofskom fakultetu

Apelujemo na upravu Filozofskog fakulteta i Odeljenje za filozofiju da do kraja i po postojećim procedurama sprovedu konkurs za asistenta, koji je raspisan u oktobru 2020. godine. 

Na pomenuti konkurs su se prijavila tri kandidata. Među njima i asistent Popović. Sva tri kandidata su pozitivno ocenjena, ali je komisija predložila da na mesto asistenta bude izabrana kandidatkinja sa doktoratom, koja nije mogla da učestvuje na ovom konkursu, te nije mogla ni da bude izabrana, jer za asistente mogu biti birani isključivo studenti doktorskih studija  (čl. 84. Zakona o visokom obrazovanju).

Komisija je u predstavljanju kandidata načinila niz propusta. Nije navela da je kandidat Popović 2015. god. bio proglašen za studenta generacije, imao višu prosečnu ocenu sa osnovnih studija od ostalih kandidata i studirao kraće vreme od kandidatkinje za koju se Komisija opredelila.

Tu nije kraj nepravde koja je učinjena kolegi Popoviću. Naime, predložena kandidatkinja, kada je shvatila da će njen izbor biti osporen, povlači svoju kandidaturu (za nju je kasnije raspisan novi konkurs za docenta), ali Komisija propušta da u svetlu novih činjenica predloži kolegu Popovića, sada i formalno najboljeg kandidata, za mesto asistenta. Naglašavamo da se po čl. 139. Statuta Fakulteta povlačenjem kandidature predložene kandidatkinje nisu stekli uslovi za obustavljanje raspisanog konkursa.

U međuvremenu, asistent Popović je, usled administrativnih propusta koje su načinili Fakultet i Odeljenje za filozofiju, izgubio posao 1.3.2021, čime je njemu, Fakultetu, i akademskoj zajednici uopšte naneta šteta. Uprava Fakulteta do sada nije učinila ništa da zaštiti kolegu Popovića od proceduralnih grešaka koje je sama napravila. 

MASA je organizacija koja podržava princip solidarnosti u akademskoj zajednici. Smatramo da kolega Popović, koji je bio student generacije i čiji su rad na svim predmetima koje je držao studenti procenili izuzetnim, zaslužuje regularan konkurs, te stoga pozivamo upravu Fakulteta i Odeljenje za filozofiju da zaštite prava kolege Popovića, i ovaj konkurs okončaju u skladu sa zakonom i Statutom. 

Beograd. 12.5.2021. 

Saopštenje MASE povodom izbora dekana na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti poziva Rektorat Univerziteta u Nišu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da hitno reaguju na drastična kršenja Zakona o visokom obrazovanju i neverovatne zloupotrebe funkcije koje na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu vrši odlazeća dekanica prof. dr Suzana Kostić. 

Nakon tri mandata kao dekanica (od 2012. godine), pošto nije mogla da se kandiduje i četvrti put zbog koruptivnih radnji utvrđenih rešenjem Agencije za borbu protiv korupcije, odlazeća dekanica Kostić pokušava da protivzakonitim sredstvima eliminiše kandidate za dekana koji joj nisu po volji i da faktički zadrži kontrolu nad Fakultetom umetnosti. 

U okviru procesa izbora novog dekana, na sednici Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti, održanoj 8. marta 2021. godine, nakon što je NU Veća Fakulteta, potvrdilo njenu kandidaturu, prof. dr Milena Injac izabrana je za novu dekanicu sa 42 glasa (nasuprot 32 glasa protivkandidatkinje prof. dr Anđele Danković) što je apsolutna većina glasova svih zaposlenih nastavnika u kolektivu. Međutim, na sednici održanoj 13. marta 2021. Savet Fakulteta umetnosti, bez ikakvog obrazloženja, odbio je da verifikuje odluku Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti, da bi potom doneo odluku o raspisivanju novih izbora za dekana koji bi trebalo da budu održani u periodu od 23. aprila do 17. maja 2021. godine.

Nakon što su Departman za likovne umetnosti, kao i četiri katedre Departmana za muzičke umetnosti ponovo predložili prof. dr Milenu Injac kao kandidatkinju za dekana, postalo je jasno da će i na ponovljenim izborima ona biti izabrana, i to sa još većom razlikom nego prošli put. Zato je na sednici NU Veća Fakulteta umetnosti (malog veća) održanoj 29. aprila 2021. godine – uprkos tome što je to isto Veće mesec dana ranije potvrdilo da ona ispunjava sve uslove da bude kandidat za dekana – doneta odluka da se njena kandidatura ne evidentira. Nasuprot tome,  prof. mr Bojan Živić, predsednik Saveta Fakulteta, predložen je kao jedini kandidat za dekana.

Trebalo bi još napomenuti da i Savet Fakulteta i NU Veće fakulteta rade u nepotpunom sastavu, te da je inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zapisnikom od 26. aprila 2021. godine naložila da se postupak za izbor dekana obustavi i nastavi tek nakon što se u njihov rad uključe i predstavnici Departmana za likovne umetnosti i Departmana za primenjene umetnosti i predstavnici Studentskog parlmenta. Uprkos ovom Zapisniku o inspekcijskom nadzoru i naloženim  merama, postupak izbora dekana je nastavljen, a NU Veće i Savet fakulteta ne prestaju  da donose nelegalne odluke. 

Zbog svega ovoga pozivamo Rektorat Univerziteta u NIšu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da hitno reaguju i spreče dalja kršenja Zakona o visokom obrazovanju, kao i da svoja dosadašnja kršenja ne sakrivaju iza navodnog poštovanja principa autonomije Univerziteta. Naglasili bismo da se autonomija najviše ogleda u tome da nastavnici fakulteta biraju svoja rukovodstva slobodnom voljom i u skladu sa zakonski propisanim uslovima, a ne u tome da jedna osoba već gotovo čitavu deceniju tretira javnu ustanovu kao svoju privatnu svojinu.